Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

 Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ul. Strzeleckiej od km 0+007.1 do km 0+097.3, budowa ul. Strzeleckiej od km 0+097.3 do km 0+319.9, rozbudowa ul Jesionowej od km 0+319.9 do km 0+608.2 w ramach inwestycji pn. Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ulicę Jesionową”, na wniosek z dnia 24 listopada 2017 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Zielińskiego - przedstawiciela firmy MBD Projekt Sp. z o.o., ul. Żabiniec 101/2, 31-215 Kraków – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim (upoważnienie nr 0052.474.2017, z dnia 24 listopada 2017 r., znak : IM.7013.14.2016.MP.)

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim (miejscowość: Oświęcim), w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

 a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji

(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)

jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb: Nr 0006 Babice:

904/170(904/205), 904/192(904/207), 2066/1(2066/6), 904/197(904/209), 904/191, 904/193;

jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb: Nr 0001 Oświęcim:

2886/2(2886/3), 1357/87(1357/100), 1357/52(1357/93), 1357/69(1357/95), 1357/70 (1357/97), 1357/50(1357/90), 1357/77(1357/99), 1363/3(1363/7), 1363/6(1363/10), 1357/48, 1357/51, 1357/88;

 b)   w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie objęta obowiązkiem przebudowy, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)

 jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb: Nr 0006 Babice:

904/194;

c)    w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie objęta obowiązkiem przebudowy, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)

jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb: Nr 0006 Babice:

2037/8, 2066/1(2066/5);

 jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb: Nr 0001 Oświęcim:

1789/2, 1357/87(1357/101), 1358/18;

d)   w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (ul. Andrzeja Nideckiego - droga powiatowa):

 jednostka ewidencyjna: 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb: Nr 0006 Babice:

2037/8

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 129, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zmiany dokumentu