Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 tekst jednolity) jak też art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1496), 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej „Rozbudowy drogi powiatowej  ul. Kleparz w Kętach na odcinku od ul. Wyspiańskiego do torów kolejowych, od km 0+000,00 do km 0+285,43 z wniosku z dnia 06.12.2017r. złożonego do Starosty Oświęcimskiego – przez Pana Seweryna Pikoń – działającego  w imieniu Burmistrza Gminy Kęty 32-650 Kęty, Rynek 7, występującego jako inwestor zadania na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10.06.2013r. Nr SIR 7012.2.36.2013 dotyczącego przygotowania ww. inwestycji, 
w zakresie obejmującym:

1. Zmianę (korektę) linii rozgraniczających teren inwestycji, poprzez :- wydzielenie nowych działek nr 2203(2203/2), 2024/1(2024/15), 2152/4(2152/5) pod pas drogowy ul. Kleparz  (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)- wyłączenie działek nr 2141, 2170, 2173, 2175, 2178, 2182, 2184 z pasa drogowego – działki te będą objęte obowiązkiem przebudowy sieci i zjazdów.

2. Wyłączenie działek nr 2197, 2014/7, 2214, 2013/1, 2013/2 z terenu określonego jako teren niezbędny dla obiektu budowlanego – działki te będą objęte obowiązkiem budowy sieci uzbrojenia terenu (budowa kanalizacji deszczowej).

3. Wyznaczenie terenów, dla których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu, dla działek nr 2019, 2022, 2163(2163/2), 2170, 2173, 2182 (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem).

4. Wyznaczenie terenów, dla których ustala się obowiązek przebudowy zjazdów, dla działek nr 2022, 2204(2204/2), 2184, 2178, 2175, 2173, 2170, 2141, 2163(2163/2), 2159(2159/2), 2197.(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem).

Powyższe korekty w całości pokrywają się z zakresem rzeczowym inwestycji budowlanej ustalonym  w dotychczasowej decyzji ZRID i nie wpływają na merytoryczne rozpatrzenie sprawy.
Postępowanie zmierzające do zmiany wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej prowadzone jest w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.

Czynności powyższych można dokonać w Zamiejscowym Referacie Wydziału Architektury i Budownictwa w Kętach, przy ul. Kilińskiego 1, pokój nr 3 lub 4 (parter): poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek  w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. 
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zmiany dokumentu

  • 2017-12-12 11:03:38
    Utworzenie dokumentu