Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 3/17 z dnia 14.11.2017r. na realizację inwestycji drogowej

WAB.6747.9.2017                                                           

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie  art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI  

zawiadamia o wniesieniu odwołania od nieostatecznej decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 listopada 2017 r. Nr 3/17 o symbolu WAB.6747.9.2017, wydanej na rzecz Burmistrza Brzeszcz z siedzibą przy ul. Kościelnej 4, 32-620 Brzeszcze, działającego przez Pełnomocnika Pana Marcina Krzyżowskiego reprezentującego Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski, ul. Jesienna 4, 34-331 Świnna (pełnomocnictwo z dnia 04.01.2017 r. znak: WI.7011.20.1.2016), orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Stefczyka w Brzeszczach od km 0+152,65 do km 0+192,10”.

Odwołanie wraz z całością akt sprawy, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) przekazane zostanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Jednocześnie, informuję, iż niniejsze obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Starosty Oświęcimskiego, Urzędu Gminy Brzeszcze oraz zamieszczeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brzeszcze, i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany dokumentu