Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu w dniu 14.11.2017 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 3/17 o symbolu WAB.6747.9.2017 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Stefczyka w Brzeszczach od km 0+152,65 do km 0+192,10”, z dnia z dnia 05.10.2017 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Krzyżowskiego reprezentującego Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski, ul. Jesienna 4, 34-331 Świnna – działającego w imieniu Burmistrza Brzeszcz z siedzibą przy ul. Kościelnej 4, 32-620 Brzeszcze (pełnomocnictwo z dnia 04.01.2017 r. znak: WI.7011.20.1.2016).

Inwestycja będzie realizowana na terenie na terenie gminy Brzeszcze (miejscowości: Brzeszcze), w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

jednostka ewidencyjna 121302_4, Brzeszcze - miasto, obręb 0001, Brzeszcze: 1753/12, 1753/26(1753/15), 1753/28(1753/5), 1754/4(1754), 1763/22(1763/3),

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu,
na częściach niżej wymienionych działek:

jednostka ewidencyjna 121302_4, Brzeszcze - miasto, obręb 0001, Brzeszcze: 1753/7, 1752/3,

c)        w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy zjazdów, na częściach niżej wymienionych działek (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie objęta obowiązkiem budowy zjazdu, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

jednostka ewidencyjna 121302_4, Brzeszcze - miasto, obręb 0001, Brzeszcze: 1754/3(1754), 1753/27(1753/5).

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością Gminy Brzeszcze, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku budowy sieci uzbrojenia terenu, budowy zjazdu, wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Gminy Brzeszcze oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Gminy Brzeszcze.

WAB.6747.9.2017

Zmiany dokumentu