Otwarty konkurs ofert - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

Otwarty konkurs ofert

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Załącznik do Uchwały Nr 211/637/2017
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 23 października 2017r.

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn.zm.) w związku  z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza w dniu 26.10.2017 r.

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2018 roku. 

 

I.         RODZAJ ZADANIA 

Warunki realizacji zadania:

 1.  Przedmiotem konkursu  jest powierzenie  prowadzenia  punktów  nieodpłatnej  pomocy  prawnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2018.
 2. Pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej określonej w art.4 ust. 1 ustawy.
 3. Zakres świadczeń określono w art. 3 ust. 1, art. 7 ustawy.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej powinno odbywać się na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy.
 5. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych.

Miejsce realizacji zadania:

a) Miasto Oświęcim ul. Wyspiańskiego 10
b) Gmina Osiek ul. Główna 125
c) Gmina Chełmek ul. Kilińskiego 3      

Wysokość dotacji:

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania w 2018 roku: 182 177,64 zł brutto  (kwota środków na prowadzenie jednego punktu miesięcznie: 5 060,49 zł).
Okres realizacji zadania: Realizacja zadania obejmuje okres od 1 stycznia  2018 r. do  31 grudnia 2018 r.

II.  ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Zlecanie realizacji zadania ma formę powierzenia  wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji
  na jego realizację.
 2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się  organizacja pozarządowa
  w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)   posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się  z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2)   przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy;

3)   daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a)    zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b)    zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

  3. O powierzenie prowadzenia zadania nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę.

    4.Organizacja składająca ofertę powinna dysponować wkładem rzeczowym (w postaci np. sprzętu biurowego) oraz zasobami kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

   5. Każda oferta powinna dotyczyć prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

   6.        TERMIN SKŁADANIA OFERT:   do 16.11.2017 r.

   1)  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty lub przesłanie pocztą w terminie określonym w ogłoszeniu na adres (decyduje data wpływu):

   Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
   ul. Wyspiańskiego 10
   32-602 Oświęcim

   2) Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętych, opisanych kopertach.
   Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.

   Wzór opisu koperty:

   KONKURS OFERT  ORG                                                                            

   Nazwa organizacji: …………………………………………………

   Nazwa zadania: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie Powiatu Oświęcimskiego

   3)   Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

   4)   Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

   5)   Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
   w imieniu podmiotu lub ustanowionego pełnomocnika.

   6)   Komisja konkursowa, powołana na mocy Uchwały Zarządu Powiatu, po wstępnej ocenie oferty, pod względem formalnym i merytorycznym dokona ostatecznej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

   7)   Wyniki konkursu Komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.

   8)   Termin wyboru oferty – do dnia 30.11.2017r.

   9)   W konkursie nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Zarządu.

   10)  Wyniki konkursu, z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, będą ogłoszone Uchwałą Zarządu Powiatu i opublikowane na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych oraz BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

   11)    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert
   czy terminu rozstrzygnięcia konkursu.

    

   Dodatkowych informacji w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej udziela:

   Renata Bies Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 33/844-96-61.

    

   7.      Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

   1)  Kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru
   lub ewidencji - odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

   2) Potwierdzenie posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych   -dokumenty potwierdzające wykonywanie tych zadań.

   3) Umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa
   w art. 11. ust. 3 pkt 2 ustawy.

   4) Kserokopie umowy lub promesy potwierdzającej świadczenie pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r.
   do 31 grudnia 2018 r.

   5) Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do ogłoszenia,

   6)  Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania pomocy prawnej w szczególności
   w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

   7)  Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do ogłoszenia,

   8) Dodatkowo (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający
   z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru)  - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta,

   9) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne i finansowe z prowadzonej działalności.

   10)    Dodatkowo można dołączyć rekomendacje dla organizacji.

   Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Dokument musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

    

   8. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 ustawy.

   9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

    

   Uwaga!
   W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.

   W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.

    

   III.  TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

   1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
   2. Złożone oferty będą weryfikowane w oparciu o formalną i merytoryczną ocenę przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu, która ustali wstępną listę rankingową ofert
    i przekaże ją wraz ze swoją opinią Zarządowi.
   3. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu
    oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
   4. Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
   5. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
   6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w zakresie np. terminów świadczenia porad, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu i Gminy, z którą  Powiat zawarł porozumienie oraz po podpisaniu aneksu do umowy.
   7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
   8. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
   9. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
   10. W przypadku zmiany ustawy organizator konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert.

     

    Informacja o zrealizowanych w latach 2016 i 2017  zadaniach publicznych tego samego rodzaju oraz ich kosztach:

    • 2016 – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego 179 838,00 zł.
    • 2017 -  prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego 182 177,64 zł.

    11.  Kryteria rozpatrywania ofert:

    Lp. 

    Kryterium

    punkty

    1.

    zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie   

    0 - 4

    2.

    jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o   wolontariacie         

    0 - 8

    3.

    ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane

    0 - 6

    4.

    dotychczasowe doświadczenie organizacji   

    0 - 4

    Załączniki: Wzór oferty.

     

    Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w dziale II pkt. 7.

    Załączniki

    Zmiany dokumentu