Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 77 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.), w związku z art. 11a ust. 1 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496), 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 16.10.2017r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.6.2017 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym w terminie do 31 stycznia 2018r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów, określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowalne, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu od km 0+000,65 do km 1+362,30”.

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym  nie przysługuje zażalenie.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 127 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WAB.6747.6.2017

Zmiany dokumentu

  • 2017-10-18 14:19:06
    Utworzenie dokumentu