Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WAB. 6747.9.2017                                                              

 

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), art. 61 § 4, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Stefczyka w Brzeszczach od km 0+152,65 do km 0+192,10 na wniosek z dnia 05.10.2017 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Krzyżowskiego reprezentującego Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski, ul. Jesienna 4, 34-331 Świnna – działającego w imieniu Burmistrza Brzeszcz z siedzibą przy ul. Kościelnej 4, 32-620 Brzeszcze (pełnomocnictwo z dnia 04.01.2017 r. znak: WI.7011.20.1.2016).

Inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Brzeszcze (miejscowości: Brzeszcze), w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

a)        pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:

jednostka ewidencyjna 121302_4, Brzeszcze - miasto, obręb 0001, Brzeszcze: 1753/12, 1753/26(1753/15), 1753/28(1753/5), 1754/4(1754), 1763/22(1763/3),

b)        w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu,
na częściach niżej wymienionych działek:

jednostka ewidencyjna 121302_4, Brzeszcze - miasto, obręb 0001, Brzeszcze: 1753/7, 1752/3,

c)        w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy zjazdów:

jednostka ewidencyjna 121302_4, Brzeszcze - miasto, obręb 0001, Brzeszcze: 1754/3(1754), 1753/27(1753/5).

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Zmiany dokumentu