Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU
PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA : od dnia 4.10.2017r do dnia 3.11.2017r

    Starosta Oświęcimski, reprezentujący Skarb Państwa ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kętach z przeznaczeniem na działalność sportową

Obciążenia : zabudowa stanowiąca własność osób trzecich
Zobowiązania : brak

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 2643, 2645/3 obręb Kęty Nowe Miasto jedn.ewid. Kęty miasto o powierzchni 0,4841 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR2E/00037766/6 przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostkach planu zagospodarowania przestrzennego : A5US – tereny zabudowy sportu i rekreacji.

Transakcja dokonywana jest zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.


Warunki przetargu :
1. Cena wywoławcza netto : 125.520,00 zł netto, stawka podatku VAT – 23%
2. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
- pierwsza opłata netto :  15 % ceny ustalonej w przetargu (art. 72 ust. 2 ugn) 
- opłata roczna netto : 1% ceny ustalonej w przetargu (art. 72 ust. 2 pkt 4 ugn – działalność sportowa
3. Termin wnoszenia opłat: do 31 marca każdego roku z góry za dany rok.
4. Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z art. 77 ugn - nie częściej niż raz na 3 lata.
Wadium : 6.500,00 zł


    Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) mogły w terminie do 21.09.2017r wystąpić z wnioskiem o nabycie. W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.

Oddanie w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towaru zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 poz. 1221). Do kwoty netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Przystępujący do przetargów zobowiązani są najpóźniej do dnia 7.11.2017r wpłacić wadium na konto Starostwa Powiatowego w   Oświęcimiu :
ABS Bank Spółdzielczy
Oddział w Oświęcimiu
ul. Kościelna 1
32 – 600 Oświęcim
numer rachunku : 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037
przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.
Wadium może też być wnoszone w obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach.
Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego  przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 23 najpóźniej do dnia 7.11.2017r do godziny 14:00.
 Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu,  a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się go na poczet ceny nabycia.
Osoby, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005r o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  (t.j. Dz.U. z 2016r poz. 2042), zwalania się  z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy, potwierdzających prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał    od zawarcia umowy.


Udział w przetargu :

W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą ofertę.


Pisemna oferta powinna zawierać :
1)    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
2)    datę sporządzenia oferty
3)    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4)    oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści

Oferty należy składać w terminie do dnia 9.11.2017r do godziny 14:00 na Dzienniku Podawczym (pokój nr 12) Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób : „Pisemny przetarg nieograniczony – SGG- Kęty – nie otwierać przed dniem 14.11.2017r godz. 11:00”

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę zwolnienia z tego obowiązku osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r.

Termin przetargu :

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2017 o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 101A

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części  jawnej i niejawnej.
Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium lub podstawy zwolnienia z wpłaty wadium, dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do część niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywany, terminie zamknięcia przetargu.
W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
1.    wpłacenia zaoferowanej ceny, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż  do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność,
2.    opłacenia kosztów umowy notarialnej,
3.    korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
O terminie zawarcia umowy notarialnej uczestnik, który przetarg wygrał zostanie powiadomiony pisemnie po zatwierdzeniu przez Starostę Oświęcimskiego protokołu z postępowania przetargowego.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Wojewody Małopolskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego. Z przyczyn uzasadnionych Starosta Oświęcimski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie, prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie ogólnokrajowej.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój 23 w godzinach pracy Starostwa lub telefonicznie pod nr (0-prefiks-33) 844-97-48
Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe