Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Jawiszowicach

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
na sprzedaż nieruchomości położonej w Jawiszowicach

TERMIN WYWIESZENIA od dnia 03.10.2017r. do dnia 02.11.2017r

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Jawiszowicach na niezabudowanej działce nr 755/75 wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78.

Ogłoszone uprzednio przetargi:
I przetarg odbył się w dniu 16.11.2016r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
II przetarg odbył się w dniu 09.01.2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
III przetarg odbył się w dniu 27.02.2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
IV przetarg odbył się w dniu 20.04.2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
V przetarg odbył się w dniu 26.06.2017r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

1.    Przedmiot rokowań:

Działka nr 755/75 wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78 - objęte księgą wieczystą nr KR1E/00014851/5, gdzie w dziale II prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Oświęcimskiego.

1.    Działka nr 755/75 o powierzchni 0,2919 ha
Działka niezabudowana, porośnięta trawą oraz drzewami wzdłuż południowej granicy, wschodnia część działki utwardzona płytami betonowymi ze stalową pochylnią dla samochodów

2.    Udział 1/3 części w działce nr 755/76 o powierzchni 0,1273 ha, działce nr 755/49 o powierzchni 0,0578 ha, działce nr 755/78 o powierzchni 0,0355 ha
Działka utwardzona nawierzchnią z trylinki, użytkowana jako droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze:
1.    działka nr 755/75 położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej (J.42.M3) oraz zgodnie z rysunkiem planu w terenie ciągu ekologicznego, wyznaczonego w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych.,
2.    działka nr 755/76 położona jest w obszarze usługowo – przemysłowym (J.43.UP), ponadto zgodnie z rysunkiem planu w terenie ciągu ekologicznego, wyznaczonego w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych,
3.    działka nr 755/49 położona jest w obszarze usługowo – przemysłowym (J.43.UP),
4.    działka nr 755/78 położona jest w obszarze usługowo – przemysłowym (J.43.UP), ponadto zgodnie z rysunkiem planu w terenie ciągu ekologicznego, wyznaczonego w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych.

Obciążenia:
nieodpłatna służebność drogi wyrażająca się prawem przejazdu i przechodu istniejącymi drogami po działkach nr 755/36 (podzieliła się na 755/76 i 755/77), 755/46, 755/48 (podzieliła się na 755/78 i 755/79), 755/49 na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy działek nr 755/45, 755/5, 755/6, 755/7, 755/8, 755/9, 755/10, 755/11, 755/12, 755/13, 755/14, 755/15, 755/16, 755/17, 755/18, 755/19, 755/20, 755/21, 755/22, 755/23, 755/24, 755/25, 755/26, 755/27, 755/28, 755/29, 755/30 - objętych KR1E/00043138/3; działki nr 755/53 - objętej KR1E/00045152/1; działek nr 755/51, 755/52 - objętych KR1E/00043978/3; działki nr 755/50 - objętej KR1E/00043685/2; działki nr 755/43 - objętej KR1E/00043977/6; działki nr 755/61 - objętej KR1E/00043979/0, działek nr 755/60, 755/54, 755/59 objętych KR1E/00044537/7; działki nr 755/58 - objętej KR1E/00044536/0; działki nr 755/56 - objętej KR1E/00044538/4; działki nr 755/57 - objętej KR1E/00044674/9; działek nr 755/44, 755/47 - objętych KR1E/00045565/9; działek nr 755/55, 755/65 - objętych KR1E/00045639/9,

Zobowiązania : brak

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – telefon 33 844 97 48.

2.    Warunki rokowań

Cena wywoławcza –  80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) – sprzedaż będzie objęta 23% VAT

Zaliczka pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy – 8 000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie zaliczki w pieniądzu najpóźniej  do dnia 07.11.2017r., tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Zaliczkę przystępujący do rokowań zobowiązani są wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 4,
nr rachunku: 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

3.    Zgłoszenie udziału w rokowaniach.

W rokowaniach mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą zaliczkę pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenia muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści. Zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 07.11.2017r. do godziny 1630 na Dzienniku Podawczym – pokój nr 12 – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „ROKOWANIA – SGG – JAWISZOWICE - nie otwierać przed dniem 10.11.2017r., godz. 1030.”   

4.
    Termin rokowań

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 10.11.2017r. o godzinie 1030 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – pokój nr 101A.
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach. W I etapie komisja w obecności uczestników podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń, sprawdza dowody wpłaty zaliczki, otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań a także ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań. II etap to ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

    Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, a także Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania rokowań w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków rokowań, zmiany treści ogłoszenia o rokowaniach, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.
Wszelkich informacji na temat rokowań udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr 33 844 97 48.


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe