Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 2/17 z dnia 25.08.2017 r. na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie  art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wniesieniu odwołania od nieostatecznej  decyzji  Starosty Oświęcimskiego Nr 2/17, z dnia 25 sierpnia 2017 r. o symbolu WAB.6747.4.2017, orzekającej o udzieleniu Zarządowi Powiatu Oświęcimskiego działającego przez Pełnomocnika Pana Kazimierza Malczyk reprezentującego Biuro Usług Projektowych EKO-DRO-SAN, 32-100 Wadowice ul. Lwowska 72A (pełnomocnictwo z dnia 15 marca 2016 r.), zezwolenia na realizację inwestycji drogowej  pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Graniczna w Zatorze od km 0+057,05 do km 2+181,85 z przebudową odcinków przejściowych w km 0+034,10 do km 0+057,05 i od km 2+181,85 do km 2+190,00”.

Odwołanie wraz z całością akt sprawy, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) przekazane zostanie do Wojewody  Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
Jednocześnie, informuję, iż niniejsze obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Starosty Oświęcimskiego, Urzędu Miejskiego w Zatorze, Urzędu Gminy Przeciszów oraz zamieszczeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zatorze, Urzędu Gminy Przeciszów i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

WAB.6747.4.2017

Zmiany dokumentu

  • 2017-09-20 10:43:42
    Utworzenie dokumentu