Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 14 września 2017 r. wydane zostało postanowienie o symbolu WAB.6747.4.2017, o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 2/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r. orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul.  Graniczna w Zatorze od km 0+057,05 do km 2+181,85 z przebudową odcinków przejściowych w km 0+034,10 do km 0+057,05 i od km 2+181,85 do km 2+190,00”, wydanej na rzecz Zarządu Powiatu Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, działającego przez Pełnomocnika Pana Kazimierza Malczyk reprezentującego Biuro Usług Projektowych EKO-DRO-SAN, 32-100 Wadowice ul. Lwowska 72A (pełnomocnictwo z dnia 15 marca 2016 r.).
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. 
Na w/w postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenia.
WAB.6747.4.2017

Zmiany dokumentu

  • 2017-09-18 08:00:26
    Utworzenie dokumentu