Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu od km 0+000,65 do km 1+362,30” na wniosek z dnia 08 sierpnia 2017r., (uzupełniony w dniu 30.08.2017r., zgodnie z wezwaniem z dnia 21.08.2017r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Jarosława Saternus reprezentującego firmę DROCAD Sp. z o.o., z siedzibą 43-100 Tychy, ul. Katowicka 202 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2 (pełnomocnictwo z dnia 31 marca 2017r.).

Inwestycja będzie realizowana na terenie miasta Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano nr działki przed podziałem)  
jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:1238/106, 1238/310 (1238/181), 1238/312 (1238/304), 1238/274, 1238/315 (1238/275), 1238/318 (1238/57), 1238/321 (1238/63), 1238/324 (1238/64), 1238/327 (1238/65), 1238/330 (1238/7), 1231/9 ( 1231/8), 1213/19 (1213/15), 1213/22( 1213/18), 1216/31(1216/27), 1216/34 (1216/30), 1170/19 (1170/15), 1170/22 (1170/18), 1168/14 (1168/6), 1165/19 (1165/18), 1038/25 (1083/21), 1084/5 (1084/4), 1084/7 (1084/1), 1071/2, 1071/11 (1071/10), 1071/3, 1071/9 (1071/8), 1069/30, 1069/108 (1069/85), 1069/31, 1069/84, 1069/32, 1069/33, 1069/65, 1069/70, 1069/56, 1069/51, 1072/11 (1072/10), 1069/54, 1069/64, 1072/3, 1069/92, 1072/2, 1036/9, 1027/12, 1030/5, 1006/12, 1007/17, 1007/27 (1007/21), 2007/27, 2007/26, 2007/25, 2007/30 (2007/22), 965/2, 965/4, (965/3) 966/2 (966/1), 960/3 (960/2), 935/3 (935/2), 933/3 (933/2), 912/11 (912/8), 912/9 (912/7), 911/4 (911/1), 909/20 (909/17), 909/18 (909/3), 909/16, 909/15, 909/14, 908/29 (908/28), 2022/6, 789/5, 788/2, 721/18, 787/13, 787/15, 758/7, 738/18, 741/4, 746/8, 746/11, 727/33, 727/36, 727/31, 720/47, 721/30 (721/22), 721/26, 721/32 (721/20), 721/36 (721/16), 721/37 (721/16), 720/8,721/17, 2020/94, 723/34 (723/33), 721/34 (721/25),

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych, (ul. Wysokie Brzegi, ul. Szpitalna) w istniejących pasach drogowych na części niżej wymienionych działkach: 
jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:1070/1, 1070/2, 1779/16, 2024,

c) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu na części niżej wymienionej działki: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki która powstała w wyniku zatwierdzenia  podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano nr działki przed podziałem) 
jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:935/4 (935/2)

d) w wyznaczonym terenie, niezbędnym dla realizacji inwestycji – w terenie wód płynących, na części niżej wymienionych działek: 
jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:721/17,   788/2, 787/13, 789/5, 721/18.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

WAB. 6747.6.2017

Zmiany dokumentu

  • 2017-09-15 07:55:22
    Utworzenie dokumentu