Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E  

  Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu w dniu  25 sierpnia 2017 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 2/17 o symbolu WAB.6747.4.2017 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul.  Graniczna w Zatorze od km 0+057,05 do km 2+181,85 z przebudową odcinków przejściowych w km 0+034,10 do km 0+057,05 i od km 2+181,85 do km 2+190,00”, na wniosek z dnia 31 maja 2017 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Kazimierza Malczyk reprezentującego Biuro Usług Projektowych EKO-DRO-SAN, 32-100 Wadowice ul. Lwowska 72A – działającego w imieniu Zarządu Powiatu Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (pełnomocnictwo z dnia 15 marca 2016 r.).

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Zator (miejscowości: Zator, Łowiczki) i Gminy Przeciszów (miejscowość: Przeciszów), w powiecie oświęcimskim, w województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

1) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:

2573, 2576/3(2576), 2633/37(2633/34), 2607/3(2607), 2608/3(2608), 2610/3(2610), 2611/3(2611), 2612/3(2612), 2633/38(2633/34), 2613/3(2613), 2614/3(2614), 2633/39(2633/34), 2616/3(2616), 2617/3(2617), 2618/3(2618), 2633/40(2633/34), 2619/3(2619), 2623/3(2623), 2633/35(2633/33), 2633/23(2633/4), 2633/41(2633/34), 2624/3(2624), 2626/3(2626), 2627/3(2627), 2628/3(2628), 2629/3(2629), 2630/3(2630), 2631/3(2631), 2632/3(2632), 3893/33(3893/24), 3893/37(3893/26), 3893/35(3893/25), 3892/3(3892), 3891/3(3891), 

jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:

3267/3(3267), 3268/1, 2845/28, 2845/37(2845/27), 2845/26, 2845/35(2845/25), 2842/5(2842/3), 2842/2, 2842/7(2842/4), 3261/1(3261), 2755/5(2755/3), 2755/7(2755/4), 2753/10(2753/6), 2753/7, 2753/8(2753/4), 2753/5, 2693/3, 2690/2, 2646/6, 2646/4, 2643/11(2643/8), 2643/6, 2643/9(2643/7), 2643/4, 2595/18(2595/13), 2595/9, 2595/14(2595/10), 2595/11, 2595/8, 2595/16(2595/12), 2592/17(2592/7), 2592/8, 2592/6, 2592/19(2592/9), 2592/21(2592/10), 2534/5(2534/1), 2534/2, 3293/8(3293/3), 3293/4, 3293/5, 3268/5, 2533/4, 2533/6, 2533/19(2533/5),

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:

257, 195/5(195/2), 196/1(196), 199/1(199), 208/1(208), 210/1(210), 211/1(211), 219/3(219), 220/3(220), 221/3(221), 224/3(224), 229/1(229), 232/3(232/2), 233/1(233), 236/3(236), 241/3(241), 244/1(244), 246/1(246), 247/1(247), 248/1(248), 249/1(249), 251/3(251), 254/3(254), 255/3(255), 256/3(256),

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0006 Zator:

31/1(31), 94, 42/1(42), 51/1(51), 60/1(60), 65/3(65), 71/3(71), 72/3(72), 87/3(87), 95/9(95/2), 95/7(95/1), 101/3(101), 135/5(135/2), 136/8(136/1), 136/10(136/2), 237/3(237), 151/3(151), 152/3(152), 161/3(161), 167/3(167), 173/3(173), 178/3(178), 179/3(179), 187/3(187), 188/3(188), 150, 195/7(195/1), 195/9(195/2), 196/3(196), 197/3(197), 153/3(153), 204/3(204), 209/3(209), 212/3(212), 216/3(216), 223/3(223), 224/2, 228/3(228), 228/4(228),

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0009 Zator:

69, 1/4(1/2), 53/14(53/1),

2) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

 jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:

2608/4(2608), 2610/4(2610), 3891/3(3891), 3891/4(3891), 

jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:

2755/6(2755/3), 2646/3, 2643/12(2643/8), 2595/15(2595/10), 

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:

195/6(195/2), 

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0006 Zator:

101/4(101), 212/4(212), 223/4(223), 224/3, 224/4, 

3) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:

3893/36(3893/25), 3893/7, 3893/6, 3893/5, 3893/22, 3893/21, 3893/20, 3893/24, 3893/15, 3893/10, 2633/42(2633/34), 2633/2, 

jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:

2845/38(2845/27), 2845/36(2845/25), 2839, 2840, 2836/2, 2836/3, 3261/2(3261), 2752/2, 2844,

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:

195/6(195/2), 197, 199/2(199), 208/2(208), 210/2(210), 211/2(211), 219/4(219), 220/4(220), 221/4(221), 

4) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy urządzenia wodnego, na częściach niżej wymienionych działkach: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:

2752/2, 2756/4, 3293/9(3293/3)

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:

195/6(195/2), 

5) w wyznaczonym terenie, niezbędnym dla realizacji inwestycji – w terenie wód płynących, na części niżej wymienionej działki: 

jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów: 2525, 

oraz na wyznaczonym terenie niezbędnym dla realizacji inwestycji, na części niżej wymienionej działki: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów: 2633/42(2633/34), 

6) w wyznaczonych terenach, poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji projektowanej rozbudowy drogi, niezbędnych do realizacji inwestycji, na podstawie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na częściach niżej wymienionych działek: 

jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:  2573

jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki: 3268/5, 2533/6, 2533/4,

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator: 257 

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0009 Zator: 69, 

7) na terenie niezbędnym dla realizacji inwestycji, na których będzie dokonana przebudowa ogrodzeń, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:

2842/7(2842/4), 2646/6, 2646/4, 2643/11(2643/8), 

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:

195/5(195/2), 

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0006 Zator:

101/3(101), 95/7(95/1), 223/3(223), 228/4(228), 212/3(212),

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0009 Zator:

53/14(53/1).

W/w decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy 

o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Powiatu Oświęcimskiego, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu, wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu w/w decyzji Starosty Oświęcimskiego.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. 

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.  

Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Miejskiego w Zatorze i Urzędu Gminy Przeciszów oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Miejskiego w Zatorze i BIP Urzędu Gminy Przeciszów. 

WAB.6747.4.2017

O B W I E S Z C Z E N I E 

  Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), w związku
z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

 

zawiadamia o wydaniu w dniu  25 sierpnia 2017 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 2/17
o symbolu WAB.6747.4.2017 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul.  Graniczna w Zatorze od km 0+057,05 do km 2+181,85
z przebudową odcinków przejściowych w km 0+034,10 do km 0+057,05 i od km 2+181,85 do km 2+190,00”,
na wniosek z dnia 31 maja 2017 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Kazimierza Malczyk reprezentującego Biuro Usług Projektowych EKO-DRO-SAN, 32-100 Wadowice ul. Lwowska 72A – działającego w imieniu Zarządu Powiatu Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (pełnomocnictwo z dnia 15 marca 2016 r.).

 

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Zator (miejscowości: Zator, Łowiczki) i Gminy Przeciszów (miejscowość: Przeciszów), w powiecie oświęcimskim, w województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

1) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości
i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:

2573, 2576/3(2576), 2633/37(2633/34), 2607/3(2607), 2608/3(2608), 2610/3(2610), 2611/3(2611), 2612/3(2612), 2633/38(2633/34), 2613/3(2613), 2614/3(2614), 2633/39(2633/34), 2616/3(2616), 2617/3(2617), 2618/3(2618), 2633/40(2633/34), 2619/3(2619), 2623/3(2623), 2633/35(2633/33), 2633/23(2633/4), 2633/41(2633/34), 2624/3(2624), 2626/3(2626), 2627/3(2627), 2628/3(2628), 2629/3(2629), 2630/3(2630), 2631/3(2631), 2632/3(2632), 3893/33(3893/24), 3893/37(3893/26), 3893/35(3893/25), 3892/3(3892), 3891/3(3891),

jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:

3267/3(3267), 3268/1, 2845/28, 2845/37(2845/27), 2845/26, 2845/35(2845/25), 2842/5(2842/3), 2842/2, 2842/7(2842/4), 3261/1(3261), 2755/5(2755/3), 2755/7(2755/4), 2753/10(2753/6), 2753/7, 2753/8(2753/4), 2753/5, 2693/3, 2690/2, 2646/6, 2646/4, 2643/11(2643/8), 2643/6, 2643/9(2643/7), 2643/4, 2595/18(2595/13), 2595/9, 2595/14(2595/10), 2595/11, 2595/8, 2595/16(2595/12), 2592/17(2592/7), 2592/8, 2592/6, 2592/19(2592/9), 2592/21(2592/10), 2534/5(2534/1), 2534/2, 3293/8(3293/3), 3293/4, 3293/5, 3268/5, 2533/4, 2533/6, 2533/19(2533/5),

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:

257, 195/5(195/2), 196/1(196), 199/1(199), 208/1(208), 210/1(210), 211/1(211), 219/3(219), 220/3(220), 221/3(221), 224/3(224), 229/1(229), 232/3(232/2), 233/1(233), 236/3(236), 241/3(241), 244/1(244), 246/1(246), 247/1(247), 248/1(248), 249/1(249), 251/3(251), 254/3(254), 255/3(255), 256/3(256),

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0006 Zator:

31/1(31), 94, 42/1(42), 51/1(51), 60/1(60), 65/3(65), 71/3(71), 72/3(72), 87/3(87), 95/9(95/2), 95/7(95/1), 101/3(101), 135/5(135/2), 136/8(136/1), 136/10(136/2), 237/3(237), 151/3(151), 152/3(152), 161/3(161), 167/3(167), 173/3(173), 178/3(178), 179/3(179), 187/3(187), 188/3(188), 150, 195/7(195/1), 195/9(195/2), 196/3(196), 197/3(197), 153/3(153), 204/3(204), 209/3(209), 212/3(212), 216/3(216), 223/3(223), 224/2, 228/3(228), 228/4(228),

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0009 Zator:

69, 1/4(1/2), 53/14(53/1),

 

2)   w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

 jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:

2608/4(2608), 2610/4(2610), 3891/3(3891), 3891/4(3891),

jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:

2755/6(2755/3), 2646/3, 2643/12(2643/8), 2595/15(2595/10),

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:

195/6(195/2),

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0006 Zator:

101/4(101), 212/4(212), 223/4(223), 224/3, 224/4,

 

3)   w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:

3893/36(3893/25), 3893/7, 3893/6, 3893/5, 3893/22, 3893/21, 3893/20, 3893/24, 3893/15, 3893/10, 2633/42(2633/34), 2633/2,

jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:

2845/38(2845/27), 2845/36(2845/25), 2839, 2840, 2836/2, 2836/3, 3261/2(3261), 2752/2, 2844,

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:

195/6(195/2), 197, 199/2(199), 208/2(208), 210/2(210), 211/2(211), 219/4(219), 220/4(220), 221/4(221),

 

4)   w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy urządzenia wodnego, na częściach niżej wymienionych działkach: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:

2752/2, 2756/4, 3293/9(3293/3)

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:

195/6(195/2),

 

5)   w wyznaczonym terenie, niezbędnym dla realizacji inwestycji – w terenie wód płynących, na części niżej wymienionej działki:

jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:

2525,

oraz na wyznaczonym terenie niezbędnym dla realizacji inwestycji, na części niżej wymienionej działki: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:

2633/42(2633/34),

 

6)   w wyznaczonych terenach, poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji projektowanej rozbudowy drogi, niezbędnych do realizacji inwestycji, na podstawie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na częściach niżej wymienionych działek:

jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:

2573

jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:

3268/5, 2533/6, 2533/4,

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:

257

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0009 Zator:

69,

 

7)   na terenie niezbędnym dla realizacji inwestycji, na których będzie dokonana przebudowa ogrodzeń, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)

jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:

2842/7(2842/4), 2646/6, 2646/4, 2643/11(2643/8),

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:

195/5(195/2),

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0006 Zator:

101/3(101), 95/7(95/1), 223/3(223), 228/4(228), 212/3(212),

jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0009 Zator:

53/14(53/1).

 

W/w decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy
o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej,
w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Powiatu Oświęcimskiego, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu, wymagań dotyczących nadzoru na budowie;
określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego
za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  
ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu w/w decyzji Starosty Oświęcimskiego.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się
o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 

Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Miejskiego w Zatorze i Urzędu Gminy Przeciszów oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Miejskiego w Zatorze i BIP Urzędu Gminy Przeciszów.

 

 

 

WAB.6747.4.2017

 

Zmiany dokumentu

  • 2017-08-30 07:51:31
    Utworzenie dokumentu