Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami), 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2017 r. wydane zostało postanowienie o symbolu WAB.6747.2.2017, o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 1/17 z dnia 23 maja 2017 r. orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi – ul. Niwa Monowicka – od km 0+000,00 do km 0+190,00 (odc. A-B) oraz od km 0+000,00 do km 0+084,00 (odc. C-D) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Niwa Monowicka w Oświęcimiu na odcinku kolidującym z budową Inkubatora Przedsiębiorczości i Infrastruktury MSAG przy ul. Fabrycznej”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. 
Na w/w postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia.Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

WAB.6747.2.2017

Zmiany dokumentu

  • 2017-07-06 08:26:38
    Utworzenie dokumentu