Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Graniczna w Zatorze od km 0+057,05 do km 2+181,85 z przebudową odcinków przejściowych w km 0+034,10 do km 0+057,05 i od km 2+181,85 do km 2+190,00” na wniosek z dnia 31 maja 2017 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Kazimierza Malczyk reprezentującego Biuro Usług Projektowych EKO-DRO-SAN, 32-100 Wadowice ul. Lwowska 72A – działającego w imieniu Zarządu Powiatu Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (pełnomocnictwo z dnia 15 marca 2016 r.).
Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Zator (miejscowości: Zator, Łowiczki) i Gminy Przeciszów (miejscowość: Przeciszów), w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:2573, 2576/3(2576), 2633/37(2633/34), 2607/3(2607), 2608/3(2608), 2610/3(2610), 2611/3(2611), 2612/3(2612), 2633/38(2633/34), 2613/3(2613), 2614/3(2614), 2633/39(2633/34), 2616/3(2616), 2617/3(2617), 2618/3(2618), 2633/40(2633/34), 2619/3(2619), 2623/3(2623), 2633/35(2633/33), 2633/23(2633/4), 2633/41(2633/34), 2624/3(2624), 2626/3(2626), 2627/3(2627), 2628/3(2628), 2629/3(2629), 2630/3(2630), 2631/3(2631), 2632/3(2632), 3893/33(3893/24), 3893/37(3893/26), 3893/35(3893/25), 3892/3(3892), 3891/3(3891), jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:3267/3(3267), 3268/1, 2845/28, 2845/37(2845/27), 2845/26, 2845/35(2845/25), 2842/5(2842/3), 2842/2, 2842/7(2842/4), 3261/1(3261), 2755/5(2755/3), 2755/7(2755/4), 2753/10(2753/6), 2753/7, 2753/8(2753/4), 2753/5, 2693/3, 2690/2, 2646/6, 2646/4, 2643/11(2643/8), 2643/6, 2643/9(2643/7), 2643/4, 2595/18(2595/13), 2595/9, 2595/14(2595/10), 2595/11, 2595/8, 2595/16(2595/12), 2592/17(2592/7), 2592/8, 2592/6, 2592/19(2592/9), 2592/21(2592/10), 2534/5(2534/1), 2534/2, 3293/8(3293/3), 3293/4, 3293/5, 3268/5, 2533/4, 2533/6, 2533/19(2533/5),jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:257, 195/5(195/2), 196/1(196), 199/1(199), 208/1(208), 210/1(210), 211/1(211), 219/3(219), 220/3(220), 221/3(221), 224/3(224), 229/1(229), 232/3(232/2), 233/1(233), 236/3(236), 241/3(241), 244/1(244), 246/1(246), 247/1(247), 248/1(248), 249/1(249), 251/3(251), 254/3(254), 255/3(255), 256/3(256),jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0006 Zator:31/1(31), 94, 42/1(42), 51/1(51), 60/1(60), 65/3(65), 71/3(71), 72/3(72), 87/3(87), 95/9(95/2), 95/7(95/1), 101/3(101), 135/5(135/2), 136/8(136/1), 136/10(136/2), 237/3(237), 151/3(151), 152/3(152), 161/3(161), 167/3(167), 173/3(173), 178/3(178), 179/3(179), 187/3(187), 188/3(188), 150, 195/7(195/1), 195/9(195/2), 196/3(196), 197/3(197), 153/3(153), 204/3(204), 209/3(209), 212/3(212), 216/3(216), 223/3(223), 224/2, 228/3(228), 228/4(228),jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0009 Zator:69, 1/4(1/2), 53/14(53/1),
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem) jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:2608/4(2608), 2610/4(2610), 3891/3(3891), 3891/4(3891), jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:2755/6(2755/3), 2646/3, 2643/12(2643/8), 2595/15(2595/10), jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:195/6(195/2), jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0006 Zator:101/4(101), 212/4(212), 223/4(223), 224/3, 224/4, 
c) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:3893/36(3893/25), 3893/7, 3893/6, 3893/5, 3893/22, 3893/21, 3893/20, 3893/24, 3893/15, 3893/10, 2633/42(2633/34), 2633/2, jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:2845/38(2845/27), 2845/36(2845/25), 2839, 2840, 2836/2, 2836/3, 3261/2(3261), 2752/2,jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:195/6(195/2), 197, 199/2(199), 208/2(208), 210/2(210), 211/2(211), 219/4(219), 220/4(220), 221/4(221), 
d) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy urządzenia wodnego, na częściach niżej wymienionych działkach: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:2752/2, 2756/4, 3293/9(3293/3)jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:195/6(195/2), 
e) w wyznaczonym terenie, niezbędnym dla realizacji inwestycji – w terenie wód płynących, na części niżej wymienionej działki: jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:2525, oraz na wyznaczonym terenie niezbędnym dla realizacji inwestycji, na części niżej wymienionej działki: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:2633/42(2633/33),
f) w wyznaczonych terenach, niezbędnych do realizacji inwestycji, na podstawie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na częściach niżej wymienionych działek: jednostka ewidencyjna 121308_2 Przeciszów, obręb 0003 Przeciszów:2573jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:3268/5, 2533/6, 2533/4,jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:257 jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0009 Zator:69, 
g) na terenie niezbędnym dla realizacji inwestycji, na których będzie dokonana przebudowa ogrodzeń, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna 121309_5 Zator – obszar wiejski, obręb 0004 Łowiczki:2842/7(2842/4), 2646/6, 2646/4, 2643/11(2643/8), jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0001 Zator:195/5(195/2), jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0006 Zator:101/3(101), 95/7(95/1), 223/3(223), 228/4(228), 212/3(212),jednostka ewidencyjna 121309_4 Zator – miasto, obręb 0009 Zator:53/14(53/1). 

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

WAB. 6747.4.2017

Zmiany dokumentu

  • 2017-06-12 08:25:53
    Utworzenie dokumentu