Wykaz nieruchomości Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do najmu

Wykaz nieruchomości Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do najmu
wywieszony od 09.06.2017r. do 30.06.2017r.

1.    Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: lokal znajdujący się w budynku na pgr 2006/57 położonej w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, objętej księgą wieczystą nr KR1E/00062316/4
2.    Powierzchnia nieruchomości:   240,42 m2
3.    Opis nieruchomości: lokalem o łącznej powierzchni 240,42 m2. składający się z: dwóch pomieszczeń w piwnicy o łącznej powierzchni 39,38m2, czterech pomieszczeń na parterze o łącznej powierzchni 50.76 m2, ośmiu pomieszczeń na I piętrze o łącznej powierzchni 150.28 m2
4.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: na cele statutowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
5.    Termin zagospodarowania nieruchomości: na czas oznaczony od 01.09.2017r. do 31.08.2022r.
6.    Cena nieruchomości: nie dotyczy
7.    Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
8.    Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:  czynsz miesięczny netto  3 046,70 zł powiększony o należny podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury
9.    Terminy wnoszenia opłat: do 20-go dnia każdego miesiąca na podstawie Wystawionej przez Wynajmującego faktury, przekazanej Najemcy do 5-go dnia  każdego miesiąca, na konto wskazane na fakturze. W przypadku nie dostarczenia przez Wynajmującego faktury we wskazanym wyżej terminie, płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.
10.    Zasady aktualizacji opłat: corocznie począwszy od 1.04.2018r wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez prezesa GUS
11.    Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: do najmu
12.    Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2: nie dotyczy

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe