Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E   

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu w dniu  23 maja 2017 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 1/17 o symbolu WAB.6747.2.2017 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi – ul. Niwa Monowicka – od km 0+000,00 do km 0+190,00 (odc. A-B) oraz od km 0+000,00 do km 0+084,00 (odc. C-D) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Niwa Monowicka w Oświęcimiu na odcinku kolidującym z budową Inkubatora Przedsiębiorczości i Infrastruktury MSAG przy ul. Fabrycznej”, na wniosek z dnia 6 marca 2017 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Hajost reprezentującego Firmę Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost, 43-300 Bielsko-Biała ul. Barlickiego 15/6 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborska 2 (upoważnienie nr 0052.195.2016 z dnia 16 września 2016 r.).
Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim, w miejscowości Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji projektowanej drogi(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę)jednostka ewidencyjna: 121301_1, Oświęcim – miasto, obręb ewidencyjny: Nr 0005, Monowice:658/5, 657/9, 659/14 (659/6), 659/16 (659/7), 660/13 (660/2), 660/10 (660/1), 661/13 (661/2), 661/10 (661/1), 657/16 (657/11), 657/14 (657/13),
b) w wyznaczonym terenie, dla którego ustala się obowiązek przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu:jednostka ewidencyjna: 121301_1, Oświęcim – miasto, obręb ewidencyjny: Nr 0005, Monowice:656/3, 657/8, 657/15(657/13)(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości).

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Gminy Miasto Oświęcim, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku przebudowy sieci uzbrojenia terenu, wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu w/w decyzji Starosty Oświęcimskiego.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. 

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.  Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Miasta Oświęcim. 


WAB.6747.2.2017

Zmiany dokumentu

  • 2017-05-25 08:13:52
    Utworzenie dokumentu