Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja terapii słuchu metodą Johansena

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Opis przedmiotu zamówienia

Terapia słuchu metodą Johansena realizowana dla klientów PCPR - 1 dziecka w wieku 9 lat. Usługa obejmuje diagnozę i przygotowaną indywidualnie na jej podstawie terapię.  Usługa obejmuje przygotowanie opinii dotyczącej skuteczności wsparcia Uczestnika projektu korzystających ze wsparcia Wykonawcy.

 

II. Warunki współpracy

 1. Umowa cywilno-prawna w okresie od maj 2017 do 30.11.2017
 2. Wsparcie realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę.
 3. Terminy realizacji wsparcia do ustalenia.

 

III. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają udokumentowane uprawnienia do przeprowadzenia diagnozy i terapii Metodą Johansena oraz posiadają zaplecze wykwalifikowanych osób prowadzących.
 2. Posiadają  doświadczenie w przeprowadzaniu diagnozy i terapii Metodą Johansena na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Wymagane doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia. 

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji. 

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

cena usługi brutto - 100 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 100

 1. Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru: 

Cena: (Cmin / C of. licz.) x 100 = liczba uzyskanych punktów,

gdzie: 

Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

C of. licz. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Końcowy wyniki powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. Liczba punktów, o których mowa powyżej, stanowić będzie końcową ocenę oferty.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

 1. Należy podać cenę za osobę oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia za osobę.
 2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
 5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na wzorze załączonym do rozeznania, na adres e-mail: pcpr.rpo@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w siedzibie PCPR (sekretariat),  ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, do dnia 22.05.2017 do godz. 9.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką mailową, pocztową czy kurierską.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę podlegać będą odrzuceniu.

VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy  w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nie pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Renata Fijałkowska

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe