Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami)  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi – ul. Niwa Monowicka – od km 0+000,00 do km 0+190,00 (odc. A-B) oraz od km 0+000,00 do km 0+084,00 (odc. C-D) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Niwa Monowicka w Oświęcimiu na odcinku kolidującym z budową Inkubatora Przedsiębiorczości i Infrastruktury MSAG przy ul. Fabrycznej”, na wniosek z dnia 6 marca 2017 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Hajost reprezentującego Firmę Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost, 43-300 Bielsko-Biała ul. Barlickiego 15/6 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborska 2 (upoważnienie nr 0052.195.2016 z dnia 16 września 2016 r.).

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim, w miejscowości Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji projektowanej drogi(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę)jednostka ewidencyjna: 121301_1, Oświęcim – miasto, obręb ewidencyjny: Nr 0005, Monowice:658/5, 657/9, 659/14 (659/6), 659/16 (659/7), 660/13 (660/2), 660/10 (660/1), 661/13 (661/2), 661/10 (661/1), 657/16 (657/11), 657/14 (657/13),
b) w wyznaczonym terenie, dla którego ustala się obowiązek przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu:jednostka ewidencyjna: 121301_1, Oświęcim – miasto, obręb ewidencyjny: Nr 0005, Monowice:656/3, 657/8, 657/15(657/13)(w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości).

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
WAB. 6747.2.2017

Zmiany dokumentu

  • 2017-03-16 07:40:56
    Utworzenie dokumentu