Konkurs na stanowisko Ordynatora

Ogłoszenie

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w porozumieniu z Beskidzką Izbą Lekarską w Bielsku – Białej

Ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora:

  • I Oddziału Chorób Wewnętrznych
  • Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182 ze zm.) należy składać w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32 - 600 Oświęcim
 

z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs na stanowisko Ordynatora ...............................”

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie ZOZ w Oświęcimiu w godz. 9.00 – 13.00.

Konkurs zostanie przeprowadzony w ciągu 40 dni od dnia zakończenia składania ofert w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4. O terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Zmiany dokumentu