Wykaz nieruchomości Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do dzierżawy

Beata Wziątek 2017-01-12 drukuj

Wykaz nieruchomości Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do dzierżawy wywieszony w terminie od 30.11.2016r. do 21.12.2016r.

1.    Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr 755/74 o powierzchni 0,3492 ha zabudowana warsztatami o powierzchni użytkowej 805,90m2,  położona w Brzeszczach obręb Jawiszowice, objęte księgą wieczystą nr KR1E/00014851/5
2.    Powierzchnia nieruchomości:
0,2348 ha + 502,55 m2 budynku
3.    Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w województwie małopolskim, powiecie oświęcimskim, gminie Brzeszcze, miejscowości Jawiszowice przy ulicy Mickiewicza. Najbliższe otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dalej wielorodzinna, obiekty handlowo – usługowe, kościół, szkoła, remiza. Nieruchomość uzbrojona w następujące media: woda, prąd, gaz, kanalizacja.
Przedmiotem dzierżawy jest:
pomieszczenie socjalne góra    25,20 m2
WC    4,42 m2
przedsionek    15,90 m2
WC    5,70 m2
warsztat tył    67,31 m2
pomieszczenie dodatkowe    13,50 m2
hala razem z biurem    347,90 m2
kuźnia    22,62 m2
grunt    2348 m2

4.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze działka nr 755/74 w około 11% położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wolnostojącej (J.42.M3), pozostała część w obszarze usługowo – przemysłowym (J.43.UP), ponadto we wschodniej części działki na rysunku planu zaznaczono teren ciągu ekologicznego, wyznaczonego w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych.
5.    Termin zagospodarowania nieruchomości:
Umowa dzierżawy na czas określony do 3 lat
6.    Cena nieruchomości:
-
7.    Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
-
8.    Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:
2 720,75 zł netto + należny podatek VAT
9.    Terminy wnoszenia opłat:
do 30 dnia każdego miesiąca
10.    Zasady aktualizacji opłat:
corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez prezesa GUS
11.    Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:
do dzierżawy
12.    Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:
-

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe