Ogłoszenie o II pisemnym przetargu na sprzedaż działki w Jawiszowicach - droga dojazdowa

Beata Wziątek 2017-01-12 drukuj

OGŁOSZENIE O II PUBLICZNYM PRZETARGU
PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA: od dnia 28.11.2016r do dnia 28.12.2016r

    Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza II publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego, położonej w Jawiszowicach gmina Brzeszcze.

I przetarg odbył się w dniu 16.11.2016r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiot przetargu.

Działka nr 755/77 o powierzchni 0,0401 ha  objęte księgą wieczystą nr KR1E/00014851/5, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Oświęcimskiego. Działka utwardzona nawierzchnią z trylinki, użytkowana jako droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze działka nr 755/77 położona jest w obszarze usługowo – przemysłowym (J.43.UP), ponadto zgodnie z rysunkiem planu w terenie ciągu ekologicznego, wyznaczonego w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych.

Obciążenia:
nieodpłatna służebność drogi wyrażająca się prawem przejazdu i przechodu istniejącymi drogami po działkach nr 755/36 (podzieliła się na 755/76 i 755/77), 755/46, 755/48 (podzieliła się na 755/78 i 755/79), 755/49 na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy działek nr 755/45, 755/5, 755/6, 755/7, 755/8, 755/9, 755/10, 755/11, 755/12, 755/13, 755/14, 755/15, 755/16, 755/17, 755/18, 755/19, 755/20, 755/21, 755/22, 755/23, 755/24, 755/25, 755/26, 755/27, 755/28, 755/29, 755/30 - objętych KR1E/00043138/3; działki nr 755/53 - objętej KR1E/00045152/1; działek nr 755/51, 755/52 - objętych KR1E/00043978/3; działki nr 755/50 - objętej KR1E/00043685/2; działki nr 755/43 - objętej KR1E/00043977/6; działki nr 755/61 - objętej KR1E/00043979/0, działek nr 755/60, 755/54, 755/59 objętych KR1E/00044537/7; działki nr 755/58 - objętej KR1E/00044536/0; działki nr 755/56 - objętej KR1E/00044538/4; działki nr 755/57 - objętej KR1E/00044674/9; działek nr 755/44, 755/47 - objętych KR1E/00045565/9; działek nr 755/55, 755/65 - objętych KR1E/00045639/9,

Zobowiązania : brak

Transakcja dokonywana jest zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu – 33 844 97 48.

Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.) mogły w terminie do 21.09.2016r wystąpić z wnioskiem o nabycie. W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.

Cena wywoławcza: 22 000,00 zł  (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) ) – zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                         o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r. poz. 710 z późn. zm.)

Wadium: 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100)

Przystępujący do przetargów zobowiązani są najpóźniej do dnia 03.01.2017r wpłacić wadium na konto Starostwa Powiatowego w   Oświęcimiu :
ABS Bank Spółdzielczy
Oddział w Oświęcimiu
ul. Kościelna 1, 32 – 600 Oświęcim
numer rachunku : 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037
przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.
Wadium może też być wnoszone w obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach. Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego  przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 23 najpóźniej do dnia 03.01.2017r do godziny 15:00.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu,  a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się go na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

PRZETARG:

W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Pisemna oferta powinna zawierać :
1)    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
2)    datę sporządzenia oferty
3)    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4)    oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
5)     kopię dowodu wniesienia wadium
Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.01.2017r do godziny 15:00 na Dzienniku Podawczym (pokój nr 12) Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nieograniczony – SGG - JAWISZOWICE działka nr 755/77 – nie otwierać przed dniem 09.01.2017r godz. 10:30”Termin przetargu :

Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2017r o godzinie 10:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 101A

Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części  jawnej i niejawnej.

Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium, dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja przetargowa umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Informacja o powyższym zostanie wywieszona w siedzibie Sprzedającego, a także zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Sprzedającego.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego.  Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

O terminie zawarcia umowy uczestnik, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Wszelkich informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr 33 844 97 48.Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe