Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami). 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2016 r. wydane zostało postanowienie o symbolu WAB.6747.8.2016, o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 5/16 z dnia 30 września 2016 r. orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Ostatni Etap (klasa drogi L) na odcinku od km 16+063.2 do km 16+982.7 w Oświęcimiu w ramach inwestycji pn. Budowa tras rowerowych w Małopolsce-Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek II: od gminy Brzeszcze do gminy Skawina odcinek WTR od km 16+030 do km 16+990 - ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu”na wniosek z dnia 3 sierpnia 2016 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Dariusza Augustyn reprezentującego firmę MBD Projekt, 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 101/2, działającego na podstawie upoważnienia Pani Marty Maj p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, reprezentującej Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie Uchwały Nr 1180/14 z dnia 30 października 2014 r. (upoważnienie ZDW/PW/2016/496/DI-1/WTR znak sprawy: DI-1-532-7/15 z dnia 15 stycznia 2016 r.).
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 129 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. 
Na ww. postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.


WAB.6747.8.2016

Zmiany dokumentu

  • 2016-11-18 08:55:21
    Utworzenie dokumentu