Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 7/16 z dnia 28.10.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie  art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami), 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wniesieniu odwołania od nieostatecznej  decyzji  Starosty Oświęcimskiego Nr 7/16, z dnia 28 października 2016 r. o symbolu WAB.6747.6.2016, orzekającej o udzieleniu Zarządowi Powiatu Oświęcimskiego działającego przez Pełnomocnika Pana Kazimierza Malczyk reprezentującego Biuro Usług Projektowych EKO-DRO-SAN, 32-100 Wadowice ul. Lwowska 72A (pełnomocnictwo z dnia 15 marca 2016 r.), zezwolenia na realizację inwestycji drogowej  pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Graniczna w Zatorze od km 0+057,05 do km 2+181,85 z przebudową odcinków przejściowych w km 0+034,10 do km 0+057,05 i od km 2+181,85 do km 2+190,00”.
Odwołanie wraz z całością akt sprawy, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) przekazane zostanie do Wojewody  Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
Jednocześnie, informuję, iż niniejsze obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Starosty Oświęcimskiego, Urzędu Miejskiego w Zatorze, Urzędu Gminy Przeciszów oraz zamieszczeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zatorze, Urzędu Gminy Przeciszów i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


WAB.6747.6.2016

Zmiany dokumentu

  • 2016-11-09 15:04:00
    Utworzenie dokumentu