Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E 

  Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),

 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

 

zawiadamia o wydaniu w dniu  06 października 2016 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 6/16
o symbolu WAB.6747.3.2016 orzekająca o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia do posesji nr 2, 2a, 4 od km 0+000,00 do km 0+194,45”, na wniosek z dnia 15 czerwca 2016 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Hajosta reprezentującego Pracownię Inżynierską S1, 43-300 Bielsko – Biała, ul. Barlickiego 15/6 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim (upoważnienie nr 0052.104.2016 z dnia 05 maja 2015r.).

 

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a)    w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek oznaczone pogrubioną czcionką będą przeznaczone pod drogę),

jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Brzezinka:

1138/37 (1138/44, 1138/45), 1145/3 (1145/7, 1145/8), 1145/6 (1145/9, 1145/10), 1146/28, 1146/30 (1146/39, 1146/40), 2365/8,

 

b)    w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy infrastruktury technicznej
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek oznaczone pogrubioną czcionką będą przeznaczone pod drogę. Działki po podziale podkreślone przeznaczone są do czasowego zajęcia terenu pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu),

jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Brzezinka:

1138/19, 1138/42, 1138/43, 1141/18, 1146/33, 2365/7, 2366/1, 1138/37 (1138/44, 1138/45), 1145/3 (1145/7, 1145/8),

 

c)      w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych:
jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Brzezinka:

1138/42, 1146/33, 2365/7.

 

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Gminy Miasto Oświęcim, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; określenia terminu wydania nieruchomości , położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna; zezwolenia na wykonanie obowiązku dokonania przebudowy infrastruktury technicznej, obowiązku dokonania przebudowy innych dróg publicznych, i określenia ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków oraz wymagań dotyczących nadzoru na budowie.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych
w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego
za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy 
ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu w/w decyzji Starosty Oświęcimskiego.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 

Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Miasta  Oświęcim.

 

WAB.6747.3.2016

Zmiany dokumentu