Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E  

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu w dniu 30 września 2016 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 5/16 o symbolu WAB.6747.8.2016 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Ostatni Etap (klasa drogi L) na odcinku od km 16+063.2 do km 16+982.7 w Oświęcimiu w ramach inwestycji pn. Budowa tras rowerowych w Małopolsce-Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek II: od gminy Brzeszcze do gminy Skawina odcinek WTR od km 16+030 do km 16+990- ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu”, na wniosek z dnia 3 sierpnia 2016 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Dariusza Augustyn reprezentującego firmę MBD Projekt, 31-215 Kraków, ul. Żabiniec 101/2, działającego na podstawie upoważnienia Pani Marty Mitoraj p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, reprezentującej Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie Uchwały Nr 1180/14 z dnia 30 października 2014 r. (upoważnienie ZDW/PW/2016/496/DI-1/WTR znak sprawy: DI-1-532-7/15 z dnia 15 stycznia 2016 r.) 

Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto, obręb: Oświęcim:1886/7(1886/14), 1917/1, 1888/4, 1886/8(1886/16), 1888/5(1888/11), 1888/2(1888/9), 1888/1(1888/7), 1879/2(1879/6), 1879/1(1879/4), 1916(1916/2), 1892/2(1892/26), 1892/9(1892/28), 1892/10(1892/30), 1892/15(1892/38), 1892/21(1892/42), 1892/17(1892/40), 1892/11(1892/32), 1892/12(1892/34), 1892/1(1892/24), 1892/13(1892/36), 1917/4(1917/5);jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto, obręb: Brzezinka:2386/1, 540/2(540/4), 566(566/2), 2391/4(2391/6), 655(655/2), 656(656/2), 2386/4(2386/5,2386/7), 659(659/2), 666/2(666/6), 666/1(666/4), 667(667/2), 668(668/2), 677/5(677/8), 677/6(677/10), 2382/3(2382/16), 677/4, 685/5, 685/6(685/14), 680/7(680/20), 680/15;
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem) tj. drogi powiatowej publicznej ul. Maksymiliana Kolbe:jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto, obręb: Oświęcim:1917/3;jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto, obręb: Brzezinka:2386/3, 680/14.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Gminy Miasto Oświęcim, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku dokonania przebudowy innych dróg publicznych i określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków; wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.  Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Miasta  Oświęcim. 

WAB. 6747.8.2016

Zmiany dokumentu

  • 2016-10-05 09:34:28
    Utworzenie dokumentu