Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E   

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu w dniu  12 września 2016 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 4/16 o symbolu WAB.6747.5.2016 orzekająca o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu od km 5+080,00 do km 5+309,20 i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu od km 2+578,87 do km 2+650,22”, na wniosek z dnia 30 czerwca 2016 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Bartosza Marszałka reprezentującego Firmę BMF Project Mateusz Fujak, 32-600 Oświęcim ul. Piłsudskiego 63 – działającą w imieniu Zarządu Powiatu Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (pełnomocnictwo z dnia 22 marca 2016 r.).

Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Oświęcim, miejscowości Zaborze, w powiecie oświęcimskim, w województwie małopolskim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

1) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)

jednostka ewidencyjna: 121306_2, Oświęcim – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Nr 0014 Zaborze:377/5, 342/100, 222/209 (222/358), 344/26, 222/162, 222/164 (222/356), 391,

2) w wyznaczonym terenie, dla którego ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych, tj. drogi gminnej publicznej ul. Osiedlowa:

jednostka ewidencyjna: 121306_2, Oświęcim – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Nr 0014 Zaborze:222/154, 222/161, 222/38.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Skarbu Państwa, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku przebudowy innych dróg publicznych i określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków; zezwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych kolidujących z przedmiotową inwestycją; wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
W/w decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu w/w decyzji Starosty Oświęcimskiego.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. 

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i Urzędu Gminy Oświęcim oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Gminy  Oświęcim. 

WAB.6747.5.2016

Zmiany dokumentu

  • 2016-09-14 08:05:57
    Utworzenie dokumentu