Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E   

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23).

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia o wydaniu w dniu  05.09.2016 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 2/16/K, o symbolu: WAB.6747.2.2016.K na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1858K, Al. Wojska Polskiego w Kętach od km 0+004,80 do km 0+224,30 (dojazd do Alumetal  i TAURON), na wniosek z dnia 05.07.2016r. (uzupełniony 27.07.2016r.) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Hajosta (Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost 43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 15/6) – działającego w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10.

Inwestycja będzie realizowana na terenie miasta Kęty na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega   podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0009 Kęty Wschód: 3302, 3323, 3328, 3334(3334/1), 3333(3333/1), 3332/2(3332/3), 3330(3330/1), 3329(3329/1), 3326(3326/1), 3322(3322/1), 3327(3327/1), 3321(3321/1),

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0009 Kęty Wschód: 3330(3330/2), 3329(3329/2)

c) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0009 Kęty Wschód:  3326(3326/2), 

d) w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji oraz budowy urządzenia wodnego – w terenie wód płynących, obowiązkiem jest objęty fragment działek o nr: jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0009 Kęty Wschód: 3335/2, 3317 

e) w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji, (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)obowiązkiem jest objęty fragment działek o nr: jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, obręb: 0009 Kęty Wschód: 3332/2(3332/1), 3333(3333/2), 3334(3334/2), 3329(3329/2).

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji, oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Powiatu Oświęcimskiego, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, zatwierdzenia podziału nieruchomości, zatwierdzenia projektu budowlanego, określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, zezwolenia na wykonanie obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, obowiązku dokonania budowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązku dokonania budowy urządzenia wodnego oraz zajęcia terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji i określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków, wymagań dotyczących nadzoru na budowie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji,wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Zamiejscowym Referacie Wydziału Architektury i Budownictwa w Kętach przy ul. Kilińskiego 1, poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 -15.30, wtorek: 7.30 -17.00, Piątek: 7.30 -14.00.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego na adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.  Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i Urzędu Gminy w Kętach oraz na stronie internetowej Powiatu Oświęcimskiego oraz Urzędu Gminy w Kętach. 


Zmiany dokumentu

  • 2016-09-05 11:00:24
    Utworzenie dokumentu