ODWOŁANIE I przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Kętach

Beata Wziątek 2017-01-12 drukuj

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu

odwołuje

I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego, położonej w Kętach obręb Wschód, składającej się z działek:

1. nr 3026/5 o powierzchni 0,0693 ha,

2. udział 1/2 części w działce nr 3026/4 o powierzchni 0,0447 ha.

 

 

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU
PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA: od dnia 29.08.2016r do dnia  29.10.2016r

    Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego, położonej w Kętach obręb Wschód.

Przedmiot przetargu.
Nieruchomość położona w Kętach obręb Wschód, objęta księgą wieczystą nr KR2E/00022999/0, gdzie w dziale II prawo

własności wpisane jest na rzecz Powiatu Oświęcimskiego, składająca się z działek:
1.    nr 3026/5 o powierzchni 0,0693 ha,
2.    udział ½ części w działce nr 3026/4 o powierzchni 0,0447 ha.
Nieruchomość jest w trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach. Przed

podpisaniem umowy notarialnej prawo to zostanie wygaszone.

Działki nr 3026/4 i 3026/5 tworzy zwarty kompleks gruntu o łącznej powierzchni 0,1140 ha. Działki te położone są w

strefie pośredniej miasta Kęty, w odległości ok. 0,5 km od ścisłego centrum miasta, bezpośrednio przy drodze

krajowej nr 52 relacji Bielsko – Biała – Głogoczów. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa

mieszkaniowo – usługowa oraz zabudowa użyteczności publicznej.

Działka nr 3026/5 zabudowana jest wolnostojącym 1-piętrowym, niepodpiwniczonym budynkiem dawnej szkoły, położonym

przy ul. Tadeusza Kościuszki 31. Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej, murowanej. Fundamenty

kamienno –betonowe. Ściany murowane z cegły. Stropy żelbetowe oraz drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej.

Elewacja pokryta tynkiem, powłoką malarską. Schody żelbetowe. Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa drewniana.

Na ścianach w zależności od pomieszczeń płytki ceramiczne, powłoka malarska lub lamperia. Na podłodze drewno,

linoleum lub płytki ceramiczne. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, co, wodno – kanalizacyjną,

odgromową. Dane techniczne budynku wynikające z książki obiektu budowlanego: powierzchnia użytkowa 384,20 m2,

powierzchnia zabudowy 325 m2, kubatura 2173 m3.

Działka 3026/4 stanowi wjazd na teren wraz z parkingiem, jest to teren zagospodarowany, utwardzony kostką brukową.

Przedmiotem sprzedaży będzie udział ½ części w działce nr 3026/4.
Powyższe nieruchomości objęte są księgą wieczystą nr KR1E/00062307/8, gdzie w dziale II prawo własności wpisane

jest na rzecz Powiatu Oświęcimskiego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty działki nr 3026/5 i 3026/4 znajdują się w

terenach zabudowy usługowej – usługi publiczne (23.UP).

Obciążenia:
Dla zabudowanej działki nr 3026/5 podpisane są następujące umowy najmu:
1.    umowa z 01.10.2015r. obowiązująca do 30.09.2016r. na umieszczenie reklam i tablic informacyjnych na

elewacji budynku,
2.    umowa z 30.06.2016r. obowiązująca do 31.12.2016r. na wynajem placu o powierzchni 24,48 m2 z przeznaczeniem

pod miejsca postojowe,
3.    umowa 01.08.2014r. obowiązująca do 31.07.2017r. – wynajem Sali lekcyjnej nr 50 o powierzchni 60 m2 wraz z

miejscami parkingowymi.
Nieruchomość jest w trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach. Przed

podpisaniem umowy notarialnej prawo to zostanie wygaszone.

Zobowiązania : brak

Transakcja dokonywana jest zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu – 33 844 97 48.

Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w

nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.) mogły w terminie do 22.08.2016r wystąpić z wnioskiem o

nabycie. W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.

Cena wywoławcza: 615 000,00 zł netto (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Sprzedaż będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku

od towarów i usług (Dz.U. z 2016r. poz. 710 z późn. zm.).

Wadium: 123 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

Przystępujący do przetargów zobowiązani są najpóźniej do dnia 03.11.2016r wpłacić wadium na konto Starostwa

Powiatowego w   Oświęcimiu :
ABS Bank Spółdzielczy
Oddział w Oświęcimiu
ul. Kościelna 1, 32 – 600 Oświęcim
numer rachunku : 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037
przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.
Wadium może też być wnoszone w obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu

giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach.
Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego 

przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój

nr 23 najpóźniej do dnia 03.11.2016r do godziny 15:00.
Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu,  a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się go na

poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia

umowy.

PRZETARG:

W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą pisemną ofertę. Przetarg

może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Pisemna oferta powinna zawierać :
1)    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub

inny podmiot
2)    datę sporządzenia oferty
3)    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4)    oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
5)     kopię dowodu wniesienia wadium
Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści

Oferty należy składać w terminie do dnia 03.11.2016r do godziny 15:00 na Dzienniku Podawczym (pokój nr 12)

Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Pisemny przetarg nieograniczony – SGG - KĘTY  działka nr 3026/5 – nie otwierać przed dniem 09.11.2016r godz.

10:00”

Termin przetargu :

Przetarg odbędzie się w dniu 09.11.2016r o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul.

Wyspiańskiego 10, pokój nr 101A

Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części  jawnej i niejawnej.

Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg

i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach,

których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu.

Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium, dokonuje otwarcia

kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmuje

wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały

zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej

przetargu oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub

stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do

oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja przetargowa umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych

ofert.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie oraz prawo do zmiany

warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania

którejkolwiek z ofert. Informacja o powyższym zostanie wywieszona w siedzibie Sprzedającego, a także zostanie

podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej

Sprzedającego.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej pomniejszonej o wpłacone wadium nie

później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu

na rachunek Sprzedającego.  Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

O terminie zawarcia umowy uczestnik, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony pisemnie. Jeżeli osoba ustalona

jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może

odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu czynności związane z przeprowadzeniem

przetargu.

Wszelkich informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr 33 844 97

48.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe