Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Ostatni Etap (klasa drogi L) na odcinku od km 16+063.2 do km 16+982.7 w Oświęcimiu w ramach inwestycji pn. Budowa tras rowerowych w Małopolsce-Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek II: od gminy Brzeszcze do gminy Skawina odcinek WTR od km 16+030 do km 16+990- ul. Ostatni Etap w Oświęcimiu”, na wniosek z dnia 3 sierpnia 2016 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Dariusza Augustyna, zam. ul. Brzozowa 5, 34-400 Nowy Targ, adres do korespondencji: ul. Żabiniec 101/2, 31-215 Kraków – działającego w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków (upoważnienie ZDW/PW/2016/496/DI-1/WTR Znak sprawy: DI-1-532-7/15 z dnia 15.01.2016 r.)

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto, obręb: Oświęcim:1886/7(1886/14), 1917/1, 1888/4, 1886/8(1886/16), 1888/5(1888/11), 1888/2(1888/9), 1888/1(1888/7), 1879/2(1879/6), 1879/1(1879/4), 1916(1916/2), 1892/2(1892/26), 1892/9(1892/28), 1892/10(1892/30), 1892/15(1892/38), 1892/21(1892/42), 1892/17(1892/40), 1892/11(1892/32), 1892/12(1892/34), 1892/1(1892/24), 1892/13(1892/36), 1917/4(1917/5);jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto, obręb: Brzezinka:2386/1, 540/2(540/4), 566(566/2), 2391/4(2391/6), 655(655/2), 656(656/2), 2386/4(2386/5,2386/7), 659(659/2), 666/2(666/6), 666/1(666/4), 667(667/2), 668(668/2), 677/5(677/8), 677/6(677/10), 2382/3(2382/16), 677/4, 685/5, 685/6(685/14), 680/7(680/20), 680/15;
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, przed nawiasem podano numer działki przed podziałem)ul. Maksymiliana Kolbe jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto, obręb: Oświęcim:1917/3;jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto, obręb: Brzezinka:2386/3, 680/14.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organo każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
WAB. 6747.8.2016

Zmiany dokumentu

  • 2016-08-24 10:27:34
    Utworzenie dokumentu