Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031)  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.23 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia do posesji nr 2, 2a, 4 od km 0+000,00 do km 0+194,45” na wniosek z dnia 15 czerwca 2016 r.,  uzupełniony w dniu 26 lipca 2016 r. – zgodnie z wezwaniem z dnia 28 czerwca 2016 r., o symbolu WAB.6747.3.2016, złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Hajost reprezentującego Pracownię Inżynierską S1, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Norberta Barlickiego 15/6 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie nr 0052.104.2016 z dnia 05.05.2015r.).

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek oznaczone pogrubioną czcionką będą przeznaczone pod drogę),jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Brzezinka:1138/37 (1138/44, 1138/45), 1145/3 (1145/7, 1145/8), 1145/6 (1145/9, 1145/10), 1146/28, 1146/30 (1146/39, 1146/40), 2365/8, 
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy infrastruktury technicznej (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek oznaczone pogrubioną czcionką będą przeznaczone pod drogę. Działki po podziale podkreślone przeznaczone są do czasowego zajęcia terenu pod przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu), jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Brzezinka:1138/19, 1138/42, 1138/43, 1141/18, 1146/33, 2365/7, 2366/1, 1138/37 (1138/44, 1138/45), 1145/3 (1145/7, 1145/8),
c) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych:jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Brzezinka:1138/42, 1146/33, 2365/7.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.

Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WAB. 6747.3.2016

Zmiany dokumentu

  • 2016-08-19 07:38:12
    Utworzenie dokumentu