Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Brzeszczach

Beata Wziątek 2017-01-12 drukuj

OGŁOSZENIE O DRUGIM  PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA : od dnia 19.08.2016r do dnia 17.09.2016r

    Starosta Oświęcimski, reprezentujący Skarb Państwa ogłasza drugi publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Brzeszczach.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.06.2016r i zakończył się wynikiem negatywnym.

Obciążenia : umowa najmu pomieszczenia usytuowanego w piwnicy budynku o powierzchni 17,39m2 Węglokoks Energia NSE sp. z o.o., w którym znajduje się wymiennikownia ciepła obowiązująca do dnia 30.04.2019r

Zobowiązania : brak

Przedmiotem przetargu jest zabudowana parcela gruntowa nr 1718/30 obręb Brzeszcze, jedn.ewid. Brzeszcze – miasto o powierzchni 0,1003 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00045562/8 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Przedmiotowa parcela znajduje się w jednostkach planu zagospodarowania przestrzennego : B.148.UN – obszar usług nieuciążliwych oraz znajduje się terenie między liniami rozgraniczającymi drogi lokalnej oznaczonej symbolem L1x2, w ramach którego po stronie północnej wyznaczono główną drogę pieszo – rowerową. Ponadto parcela znajduje się w terenie górniczym „Brzeszcze IV” a zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu miejscowego w obszarze o wysokich walorach kulturowych.
Działka zabudowana jest murowanym dwupiętrowym budynkiem dawnego górniczego ośrodka zdrowia, w całości podpiwniczonym. Budynek wybudowany został w latach 50-tych ubiegłego wieku, metoda tradycyjną. Powierzchnia użytkowa wynosi 969,10 m2, w tym parter – 353,90 m2, I piętro – 300,40 m2, II piętro – 314,80 m2. Ściany murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej, schody żelbetowe obłożone lastriko. Stropy nad piwnicami wykonane z cegły, łukowe, nad parterem i pierwszym piętrem ceglane typu Kleina na belkach stalowych, nad drugim piętrem – żelbetowy płytowy. Stolarka okienna na parterze budynku drewniana zespolona, na piętrach – w części drewniana zespolona, w części – z PCV. Stolarka okienna w znaczącym stopniu jest zdewastowana i wymaga wymiany. Stolarka drzwiowa – całkowicie zdewastowana – wymaga wymiany. Dostępność komunikacyjna bardzo dobra, od strony zachodniej znajduje się niewielki parking. Zużycie stanu technicznego budynku określa się na 60 %.Część pomieszczeń została zaadoptowana na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Stan tych pomieszczeń określa się na bardzo dobry. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, instalacja c.o., wykonano tynki wewnętrzne, a w ubikacjach na ścianach położono płytki ceramiczne. Aktualnie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna została przeniesiona.
Schody zewnętrzne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Transakcja dokonywana jest zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Warunki przetargu :


Cena wywoławcza netto : 680.000,00 zł
Wadium : 68.000,00 zł


    Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz. 1774) mogły w terminie do 16.02.2016r wystąpić z wnioskiem o nabycie.  W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 29 ust. 5 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (t.jedn. - Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 z póxn.zm.).

Przystępujący do przetargów zobowiązani są najpóźniej do dnia 20.09.2016r wpłacić wadium na konto Starostwa Powiatowego w   Oświęcimiu :
ABS Bank Spółdzielczy
Oddział w Oświęcimiu
ul. Kościelna 1
32 – 600 Oświęcim
numer rachunku : 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037
przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.
Wadium może też być wnoszone w obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach.
Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego  przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 23 najpóźniej do dnia 20.09.2016r do godziny 14:00.
 Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu,  a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się go na poczet ceny nabycia.
Osoby, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005r o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2014r poz. 1090), zwalania się  z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy, potwierdzających prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał    od zawarcia umowy.

Udział w przetargu :

W przetargu mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą ofertę.


Pisemna oferta powinna zawierać :
1)    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
2)    datę sporządzenia oferty
3)    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4)    oferowaną cenę i sposób jej zapłaty
Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.09.2016r do godziny 14:00 na Dzienniku 6Podawczym (pokój nr 12) Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób : „Pisemny przetarg nieograniczony – SGG- Brzeszcze – nie otwierać przed dniem 23.09.2016r godz. 10:00”

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę zwolnienia z tego obowiązku osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r.

Termin przetargu :

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2016. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 101A

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części  jawnej i niejawnej.
Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium lub podstawy zwolnienia z wpłaty wadium, dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia złożone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do część niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów  o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz przewidywany, terminie zamknięcia przetargu.
W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
1.    wpłacenia zaoferowanej ceny, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż  do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność,
2.    opłacenia kosztów umowy notarialnej,
3.    korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
O terminie zawarcia umowy notarialnej uczestnik, który przetarg wygrał zostanie powiadomiony pisemnie po zatwierdzeniu przez Starostę Oświęcimskiego protokołu z postępowania przetargowego.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Wojewody Małopolskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego. Z przyczyn uzasadnionych Starosta Oświęcimski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie, prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie ogólnokrajowej.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój 23 w godzinach pracy Starostwa lub telefonicznie pod nr (0-prefiks-33) 844-97-48

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe