Tauron Dystrybucja S.A.

W dniu 07.07.2016 r. inwestor: Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Bielsku Białej złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.37.2016.

Dotyczące budowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w Brzeszczach na działce o nr ew. 347/18.

Informuję, iż tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 07.07.2016r. o symbolu WAB.6743.1.37.2016 dotyczącego budowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego typu ASXSn 2x25 długości 82m– lokalizacja inwestycji – działka o nr ew. 347/18 położona w Brzeszczach, jednostka ewidencyjna: 121302_4, Brzeszcze-miasto, obręb: Nr 0001, Brzeszcze. Jednocześnie informuję, że w dniu 06.08.2016 r. upłynął termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe