Tauron Dystrybucja S.A.

W dniu 08.02.2016 r. inwestor Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku - Białej,  złożył do tutejszego organu adminitracji architektoniczno  - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743. 1.1.2016.K dotyczące        budowy sieci nN i podwieszenie przewodu na istniejących słupach lini napowietrznej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Dobudowa obwodu nN na istniejących słupach , budwa linii kabl. nN zasilanego ze stacji transformatorowej Kęty "Słoneczna" Kęty, ul. Krótka.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe