Informacja do publicznej wiadomości

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3  ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

informuje, że w dniu 28.10.2015 r. na wniosek inwestora: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, została wydana decyzja Starosty Oświęcimskiego Nr 664/15 znak: WAB.6740.1.211.2015 orzekająca o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: budowa zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę pn.: budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I.

Z treścią wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Oświęcimskiego Nr 664/15  z dnia 28.10.2015 r. znak: WAB.6740.1.211.2015 oraz dokumentacją sprawy, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10.09.2015 r. znak: OO.4242.1.2.2015.ASł oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu z dnia 24.07.2015 r. znak: PSES-ONNZ-420-73-1/15/3044 można zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego w Oświęcimiu – Wydział Architektury i Budownictwa - ul. Wyspiańskiego 10, pok. 132 (poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30; wtorek od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00).

Zmiany dokumentu