Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach

W dniu 27.08.2015 r. upłynął termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ). Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 28.07.2015 r. o symbolu WAB.6743.1.2.2015.K dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Błonie w Kętach na dz. 8593/1, 8593/2, 8592.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe