Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego dotyczące sprostowania obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rea

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

dotyczące sprostowania obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 12.04.2011.

Starosta Oświęcimski w dniu 12.04.2011r. wydał obwieszczenie o treści:

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) oraz zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.) zawiadamia się, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 04.03.2011r. Burmistrza Gminy Zator – Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Leszka Palimąki w Zatorze, w zakresie budowy chodnika, przebudowy istniejącego systemu odwodnienia wraz z poszerzeniem jezdni”. Projektowana inwestycja będzie  realizowana  na niżej wymienionych działkach nr: 59/4; 59/2; 84; 250/2; 69/2; 58/2; 230/4; 249/2; 52/2 (52/4, 52/3); 10 (10/1, 10/2); 53/3 (53/8, 53/7); 55/2 (55/4, 55/3); 58/1 (58/4, 58/3); 60/5 (60/9, 60/8); 60/2 (60/7, 60/6); 61 (61/2, 61/1); 62 (62/2, 62/1); 63 (63/2, 63/1); 64 (64/2, 64/1); 65 (65/2, 65/1); 66 (66/2, 66/1); 67 (67/2, 67/1); 68 (68/2, 68/1); 69/1 (69/4, 69/3); 249/1 (249/4, 249/3); 250/1 (250/5 , 250/6); 256/1 (256/3 ,256/2);  (przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotowa inwestycję).

W dniu 16.05.2011r. pełnomocnik inwestora P Mateusz Fujak wniósł o korektę w/w wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej poprzez uzupełnienie zakresu inwestycji o  działkę 230/3 (230/5, 230/6), oraz wprowadzenie poprawy zapisu dotyczącego podziału działki o nr 10 (z zapisu (10/1, 10/2) na zapis (10/1, 10/2). Powyższe zmiany stają się integralną częścią obwieszczenia z dnia 12.04.2011r.

Pozostałe zapisy w obwieszczeniu z dnia 12.04.2011r. pozostają bez zmian.

Znak sprawy: WAB. 6747.5.2011

Zmiany dokumentu