Obwiewszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

Starosty Oświęcimskiego

o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 


Stosownie do art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, , poz. 1071 z późn. zmn.) zawiadamia się o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 19.04.2011r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 2/11,  znak: WAB.6747.2.2011, udzielającej  Gminie Zator z siedzibą w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 -  działającego jako zarządca drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr K510462 Palczowice Smolice (do przysiółka Rabusiowice) w gm. Zator, na długości 1537 m, wraz z rozbudową sieci oświetlenia drogi, odwodnienia oraz z przebudową  sieci uzbrojenia terenu”. Projektowana inwestycja będzie  realizowana  na niżej wymienionych działkach nr: 103/16 (103/25, 103/26); 103/27; 103/45; 103/29; 103/31; 103/35; 84/11; 103/33; 103/37; 103/39; 103/41; 103/43; 103/6 (103/47, 103/48); 103/49; 103/17 (103/51, 103/52); 103/53; 102 (102/1, 102/2);126/1; 128/6; 128/8; 128/10; 128/12; 134/1; 137/5; 137/3 ( 137/7, 137/8); 137/2 ( 137/9, 137/10); 144/5; 144/3 (144/7, 144/8); 144/9; 149/2 (149/3, 149/4); 138/1;  157/2; 158/2; 160/3; 159/7; 159/9; 159/11; 159/13; 169/3 (169/4, 169/5); 169/6; 84/6 (84/9, 84/10); 84/2 ( 84/13, 84/14, 84/15); 83/2 ( 83/4, 83/5), 84/3 (84/16, 84/17); 109/25 ( 109/26, 109/27); 110/1 ( 110/8, 110/9); 110/10; 110/3 (110/12, 110/13); 130/6 (130/8, 130/9); 130/5 (130/10, 130/11); 130/12; 130/7 (130/14, 130/15); 132 (132/1, 132/2); 133/2 ( 133/3, 133/4); 167/6; 97/45; 335/7; 335/9; 335/10.
(przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotowa inwestycję).

Odwołanie wraz z dokumentacją sprawy, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) przekazane zostało do Wojewody  Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         
                                                                                                                                                        /Starosta Oświęcimski/

Zmiany dokumentu