Konkurs 2.03.2011 r.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Zarząd Powiatu ogłasza w dniu 2 marca 2011 r. otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu         - 30 000,00
                           

Termin składania ofert: 24 marca 2011r.

Szczegółowe informacje w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pod nr 033 844 97 14, na stronie: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


CELE I RODZAJ ZADANIA:


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zadanie powinno być skierowane głównie do dzieci i młodzieży i powinno być realizowane poprzez:
-  realizację procesu szkolenia sportowego,
- organizację programu zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego
- organizację eliminacji wojewódzkich i centralnych zawodów sportowych kierowanych
do dzieci i młodzieży,
- uczestnictwo w rozgrywkach sportowych poza powiatem.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Wszystkie imprezy powinny mieć charakter ogólno powiatowy, powinny promować działalność klubów sportowych z terenu powiatu oświęcimskiego.
Zadania powinny popularyzować zdrowy i sportowy tryb życia, doskonalić uzdolnienia i sprawność fizyczną, kształtować harmonijny rozwój psychofizyczny w szczególności dzieci i młodzieży. Organizacja przystępująca do konkursu w ramach tego zadania powinna posiadać łatwy dostęp do obiektów sportowych na terenie całego powiatu.
Dotacja nie będzie przyznana na zadania, które były przedmiotem Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w dniu 5 stycznia 2011r.


TERMINY:

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2011r.


ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do 24 marca 2011 r. na adres (decyduje data wpływu):


Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

„Wzór opisu koperty”
Nazwa organizacji


„KONKURS OFERT 2011”

…………………………………
nazwa zadania3. Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy:

Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - nr telefonu  33 844-97-14...16

Jerzy Chrząszcz, Barbara Leszczyńska,
4. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Uwaga!
W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.

5. Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.
6. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

1.    Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, złożone w zamkniętej kopercie.
2.    Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
3.    W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia dostarczenia powiadomienia pisemnego.
4.    Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
5.    Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie zweryfikowana negatywnie.
6.    W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią Zarządowi Powiatu.
7.    Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
8.    Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
9.    Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaktualizowanej części  oferty, w terminie 3 dni od dnia powiadomienia.
10.    Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji.
11.    Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
12.    Dla uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 
13.    Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
14.    Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
15.    W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w zakresie terminów imprez, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.
16.    W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w kosztorysie pomiędzy poszczególnymi wydatkami:
    do 10% ogólnej kwoty dotacji
    powyżej 10% ogólnej kwoty dotacji pod warunkiem uprzedniej zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.
Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.    kryterium    punkty
1.    Doświadczenie w realizacji podobnych zadań    0-4
2.    Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie    0-4
3.    Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych    0-4
4.    Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania    0-4


1.    Informacja o realizowanych w roku w 2010 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

Rodzaj zadania    Wysokość środków finansowych przekazanych w 2010r.
    ogółem    Dotacje dla organizacji    Dotacje dla jednostek podległych i nadzorowanych    Inne:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu    145 915,00    145 915,00    -------------    ----------

 


Załączniki:
Oferta realizacji zadania publicznego.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe