Konkurs 5.01.2011 r.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Zarząd Powiatu ogłasza w dniu 05.01.2011 r. otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinach:

I.    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu          

A. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań  z budżetu powiatu w formie dotacji dla podmiotów realizujących całoroczny program zajęć w co najmniej pięciu dyscyplinach sportowych na terenach wiejskich   
                                        - 40.000,00

B.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań  z budżetu powiatu w formie dotacji dla podmiotów realizujących całoroczny program zajęć w co najmniej pięciu dyscyplinach sportowych    
                                        - 40.000,00

C. Wysokość środków przeznaczonych na realizację szkolenia sportowego  dzieci i młodzieży w zakresie hokeja na lodzie

                                        - 40 000,00

D. Wysokość środków przeznaczonych na realizację szkolenia sportowego  dzieci i młodzieży w zakresie pływania

                                        - 40 000,00

                                   
II.    Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  

        wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań
        z budżetu powiatu w formie dotacji                      - 15.000,00 zł

Kwoty przeznaczone na dotacje są określone na podstawie projektu budżetu powiatu oświęcimskiego na 2011 r. Ostateczne kwoty mogą zostać zmienione po uchwaleniu przez Radę Powiatu w Oświęcimiu budżetu na 2011 rok.


Termin składania ofert: 26.01.2011r.

Szczegółowe informacje w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pod nr 033 844 97 14, na stronie: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
1.    CELE I RODZAJ ZADAŃ:


RODZAJ  ZADAŃ

I.    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zadanie powinno być skierowane głównie do dzieci i młodzieży i powinno być realizowane poprzez:
-  realizację procesu szkolenia sportowego,
- organizację programu zajęć sportowych (w tym szkoleń sportowych), olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu oświęcimskiego
- organizację eliminacji wojewódzkich i centralnych zawodów sportowych kierowanych
do dzieci i młodzieży,
- uczestnictwo w rozgrywkach sportowych poza powiatem.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Wszystkie imprezy powinny mieć charakter ogólno powiatowy, powinny promować działalność klubów sportowych z terenu powiatu oświęcimskiego.
Zadania powinny popularyzować zdrowy i sportowy tryb życia, doskonalić uzdolnienia i sprawność fizyczną, kształtować harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Organizacja przystępująca do konkursu w ramach tego zadania powinna posiadać łatwy dostęp do obiektów sportowych na terenie całego powiatu.


II.  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

a.   Organizacja imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw.
b.    Promocja dorobku artystów z terenu powiatu oświęcimskiego.
c.    Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami znajdującymi się na terenie powiatu.
d.    Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Wszystkie imprezy powinny być skierowane w szczególności do mieszkańców powiatu oświęcimskiego.

Zadanie powinno:
a. - upowszechniać dziedzictwo kulturowe powiatu oświęcimskiego

b. - przyczyniać się do rozwoju twórczości artystów profesjonalnych i amatorów,
- promować dorobek artystów z terenu powiatu w kraju i za granicą

c. - stwarzać warunki do realizacji działań oraz podejmować działania, których celem jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami znajdującymi się na terenie powiatu  oświęcimskiego

d.-  mieć charakter edukacyjny, poprzez skierowanie go do młodzieży
- odnosić się do wydarzeń historycznych o charakterze narodowym,  obywatelskim lub kulturalnym
-  promować tradycję Ziemi Oświęcimskiej
TERMINY:
Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 23 grudnia 2011r.

2.    ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do 26.01.2011 r. na adres (decyduje data wpływu):


Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

„Wzór opisu koperty”
Nazwa organizacji


„KONKURS OFERT 2011”
nazwa zadania –I (A, B, C, D)
lub II


3. Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy:

Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - nr telefonu  33 844-97-14...16

Jerzy Chrząszcz, Barbara Leszczyńska, Joanna Błazenek

4. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Uwaga!
W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.

5. Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.
6. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.
3.    TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

1.    Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, złożone w zamkniętej kopercie wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu oferty, tj. aktualnym wypisem z rejestru (ważnym do 3 miesięcy od daty wystawienia), sprawozdaniem merytorycznym i finansowym (tj. bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2010 lub – jeśli nie zostało sporządzone – za rok 2009, potwierdzonym statutem organizacji (z pieczęcią organizacji i aktualną datą), oświadczeniem o nie zaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.
2.    Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
3.    W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia dostarczenia powiadomienia pisemnego.
4.    Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
5.    Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie zweryfikowana negatywnie.
6.    W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią Zarządowi Powiatu.
7.    Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
8.    Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
9.    Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązani są do złożenia na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaktualizowanej części  oferty, w terminie 3 dni od dnia powiadomienia.
10.    Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji.
11.    Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
12.    Dla uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania. 
13.    Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.
14.    Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
15.    W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w zakresie terminów imprez, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.
16.    W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w kosztorysie pomiędzy poszczególnymi wydatkami:
    do 10% ogólnej kwoty dotacji po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian.
    powyżej 10% ogólnej kwoty dotacji po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.


Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.    kryterium    punkty
1.    Doświadczenie w realizacji podobnych zadań    0-4
2.    Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie    0-4
3.    Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych    0-4
4.    Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania    0-4


4.    Informacja o realizowanych w roku w 2010 zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

Rodzaj zadania    Wysokość środków finansowych przekazanych w 2010r.
    ogółem    Dotacje dla organizacji    Dotacje dla jednostek podległych i nadzorowanych    Inne:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu    145 915,00    145 915,00    -------------    ----------
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji    8 100,00    8 100,00    --------------    ----------

 


Załączniki:
Oferta realizacji zadania publicznego.
Wzór umowy.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe