Obwieszczenie Starosty Oświecimskiego zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na reslizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.104 i art.49 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art.11f ust.3 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że na wiosek Gminy Kęty z dnia 05.01.2011r. (uzupełnionego następnie w trybie wezwania w dniu 15.02.2011r.), została wydana w dniu 27.04.2011r. decyzja o symbolu: WAB.7330-1/11/K Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na inwestycję obejmującą: przebudowę ulicy Popiełuszki w miejscowości Kęty. Lokalizacja inwestycji –Kęty Miasto, obręb Kęty Podlesie. Wg stanu nieruchomości sprzed podziału nieruchomości, inwestycja zlokalizowana na działkach o numerach: 78/12, 78/13, 78/14, 78/15, 78/16, 78/17, 78/18, 78/19, 78/21, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 226/5, 227, 228/1, 228/2, 229, 230/2, 231, 238/3, 238/4, 240, 241, 243/2, 245/2, 246, 247, 248/1, 249/1, 249/3, 250/1, 253/1, 254/1, 254/5, 254/7, 255/1, 256, 257, 258, 263, 264, 267, 270, 271, 291/1, 293/1, 293/2, 294/4, 295/2, 299/2, 300/2, 302/2, 314/1. Wg stanu nieruchomości po zatwierdzonym podziale nieruchomości, inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach: 78/12, 78/14, 78/15, 78/16, 78/17, 78/18, 78/19, 78/21, 78/26, 78/27, 226/6, 226/7, 226/9, 226/11, 226/13, 226/15, 227, 228/1, 228/3, 228/4, 229, 230/3, 231, 238/5, 238/7, 240/1, 241/1, 243/3, 245/3, 246/1, 247, 248/1, 249/1, 249/4, 250/1, 253/1, 254/7, 254/9, 254/11, 255/1, 256/1, 257/1, 257/2, 258/1, 263/1, 264/1, 267/1, 270/1, 271/1, 291/3, 293/1, 293/2, 294/4, 295/2, 299/2, 300/2, 302/2, 314/1.

Ww. decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielania zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, dotyczące w szczególności: ustalenia lokalizacji inwestycji (w zakresie obejmującym również zatwierdzenie podziału nieruchomości), zatwierdzenia projektu budowlanego, ustalenia obowiązku przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa. szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie i in.
Jednocześnie informuje się, iż linie rozgraniczające teren inwestycji, podziały nieruchomości, wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich i innych, zostały rozstrzygnięte w treści rzeczonej decyzji.
W wyniku podziału nieruchomości, zatwierdzonego rzeczoną decyzją Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizacje ww. inwestycji drogowej, działki określone w treści przedmiotowej decyzji, stają się zgodne z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych z mocy prawa własnością Skarbu Państwa i właściwej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie się ostateczna (za odszkodowaniem ustalonym przez Starostę w odrębnej decyzji). Jednocześnie informuje się jak niżej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opuści lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji,
2) doręczenie postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna, - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
W przypadku, gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku powiększa się o kwotę 10.000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Referatu Zamiejscowego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty, pokój nr 4 (parter), w godzinach : we wtorki w godz.730 – 1700, piątki w godz. 730 – 1400 a w pozostałe dni robocze w godz.730 – 1530.

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zawiadomienia.
Wyjaśnia się, że zgodnie z art. 11f. ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1149, ze zm.), decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy , natomiast pozostałe strony ( w tym dotychczasowych właścicieli, których nieruchomości zostały przeznaczone pod inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.
Ww. przepis zobowiązuje także organ wydający decyzje do przesłania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi na adres w katastrze nieruchomości.
Jednocześnie informuje się, iż ww. obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej, umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty i Starostwa Oświęcimskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kęty (właściwym ze względu na przebieg planowanej inwestycji) , a także w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

 

Zmiany dokumentu