SZP.272.2.2015 - Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych mebli laboratoryjnych oraz dostawa fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego pracowni technologicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego" (z dnia 23.02.2015 r.)

Łukasz Galski 2015-04-20 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zadanie będzie dofinansowane w ramach Małpolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO), Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe