Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE    

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 687z późn. zmn.), w związku z art. 10 § 1, art. 49, 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).


STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia: o wydaniu w dniu 15.12.2014r. postanowienia Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.13.2013 o podjęciu  na wniosek Pana Artura Kurdziel reprezentującego Biuro Projektowe Konstruktor, ul. Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów – działającego w imieniu Burmistrza Zatora, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, (pełnomocnictwo DA.077.33.2013 z dnia 10.07.2013 r.), postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 1808K ul. Parkowej w Zatorze od granicy pasa DK 28- ul. Wadowickiej, do zbiornika „Piastowski” tj. odcinek km 00+008,00 do km 00+605,80”.,-  o wydaniu w dniu 15.12.2014r. zawiadomienia, znak: WAB.6747.13.2013. o możliwości zapoznania się z całością zebranych dowodów w sprawie,  zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) przez Starostę Oświęcimskiego.

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Zator na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):jednostka ewidencyjna: Zator– miasto; obręb 8 – 36/7 (36/2), 51/20 (51/11), 20/4 (20/1), 36/3 (36/1), 37/5 (37/2), 37/9 (37/4), 48/2 (48/1), 20/6, 20/7 (20/2), 30/1 (30), 51/18 (51/2), 51/15 51/16 (51/12), 35/2 (35/1), 37/7 (37/3), 38/2 (38/1), 41/1 (41), 42/2 (42/1), 45/1 (45), 46/2 (46/1), 47/3 47/4 (47/2), 49/1 (49), 50/2 (50/1), 51/13 (51/7), 52/1 (52), 39/2 ( 39), 40/6, 51/3, 40/2, 40/3, 51/4, 51/10,jednostka ewidencyjna: Zator– miasto; obręb 5 - 94/21, 94/23, 94/17, 94/25 (94/19),

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach:jednostka ewidencyjna: Zator– miasto; obręb 8 - 51/19 (51/2), 30/2 (30), 94/5, 51/17 (51/12), 51/21 (51/11), 94/21,jednostka ewidencyjna: Zator– miasto; obręb 5 - 94/26 (94/19), 94/18, 94/2, 40/1.

Z treścią w/w postanowienia i zawiadomienia można zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Strony postępowania mają prawo do zapoznania się z całością akt sprawy oraz złożenia końcowego oświadczenia przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie  7 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art.  101 § 3 w związku z art. 141§ 1   Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zażalenie nie przysługuje.

WAB.6747.13.2013

Zmiany dokumentu

  • 2014-12-17 07:35:14
    Utworzenie dokumentu