Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu ponownego zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawiadomienia o możliwości zapoznania się z całością zebranych dowodów w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 05.12.2014 r. zostało wydane ponowne zawiadomienie znak: WAB.6747.8.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wyłączeniem z zakresu inwestycji działki o numerze ewidencyjnym: 1478/21 oraz zawiadomienie znak: WAB.6747.8.2014 o możliwości zapoznania się z całością zebranych dowodów w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 30 czerwca 2014 r. (uzupełniony w dniu 06 sierpnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 21 lipca 2014 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Artura Kurdziel reprezentującego biuro projektowe „Konstruktor”, z siedzibą w 32-500 Chrzanów, ul. Kolonia Stella 26 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.181.2014 z dnia 30 lipca 2014 r.).

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.

Od postanowienia stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WAB.6747.8.2014                   

Zmiany dokumentu