SZP.272.51.2014 - "Wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych w roku 2015" (z dnia 01.12.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA!!!

Poprawiono zapis w dziale XI. pkt 3 -   Miejsce oraz termin składania ofert na:

       Koniecznie z dopiskiem: Dotyczy przetargu niograniczonego pn.:

"Wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych w roku 2015"

                                      - znak sprawy: SZP.272.51.2014                

                       Nie otwierać przed niem 09 grudnia 2014 r., godz.  11:30        

Modyfikację treści SIWZ udostępniono w załączniku.                                 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe