WEZ - dostawa papieru wizytówkowego A4

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ (OFERTOWEJ)

"Dostawa papieru wizytówkowego A4"
dla potrzeb projektu:

„Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli   w powiecie oświęcimskim”
Projekt jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dokładny opis określony został w dołączonej propozycji ofertowej (zał. nr 1 do zaproszenia).

szczegóły w załączniku.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe