Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Beata Wziątek 2014-11-03 drukuj

SGG.6821.31.2013                                    Oświęcim, dnia 8 października 2014 r.D E C Y Z J A
Działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 124 ust. 1, 2, 4, 5, 6, 7 w zw. z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz art. 104, art. 107 § 1 i art. 109 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Pani Jolanty Potocznej – pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach Starosta Oświęcimski
1.    ogranicza sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 10 Łęki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 64/3 o pow. 0,0653 ha i nr 64/4 o pow. 0,1726 ha – powstałe w wyniku podziału działki nr 64/2, będącej zgodnie z księgą wieczystą nr KR2E/00011199/2 własnością Pana Rudolfa Żmudy i Pani Marii Żmudy (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) – poprzez udzielenie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach zezwolenia na budowę odcinka gazociągu DN150 CN2,5Mpa:
•    na długości 27,19 m, wraz ze strefą kontrolowaną o pow. 108,78 m2 (o szerokości 4 m – po 2 m od osi gazociągu) – na działce nr 64/3,
•    na długości 4,34 m, wraz ze strefą kontrolowaną o pow. 17,38 m2 (o szerokości 4 m – po 2 m od osi gazociągu) – na działce nr 64/4,
realizowaną w ramach zadania Budowa gazociągu DN150 CN2,5MPa w miejscowościach Bielany, Nowa Wieś i Kęty (gmina Kęty, powiat Oświęcim) dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Remont gazociągu Oświęcim-Wadowice – wykonanie dokumentacji projektowej”.
Zezwolenie obejmuje także prawo wstępu w celu wykonania prac budowlano
- montażowych - na okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia zajęcia nieruchomości
- na częściach przedmiotowych nieruchomości w pasach montażowych:
•    o pow. 244,77 m2 (o szerokości 9 m) – na działce nr 64/3,
•    o pow. 39,09 m2 (o szerokości 9 m) – na działce nr 64/4,
w sposób przedstawiony  w projekcie zagospodarowania terenu, sporządzonym w skali 1:500 przez inż. Jolantę Potoczną, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji,
2.    zobowiązuje Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót,
3.    informuję, że:
a)    zgodnie z art. 124 a w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami „jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4”, w związku z czym inwestor ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody powstałe wskutek prac budowlano -montażowych,
b)    zgodnie z art. 124 a w związku z art. 124 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami „jeżeli założenie lub przeprowadzenie ciągów, przewodów  i urządzeń, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, właściciel lub użytkownik wieczysty może żądać, aby odpowiednio starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub występujący z wnioskiem o zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność albo użytkowanie wieczyste nieruchomości.”
c)    zgodnie z art. 124 a w związku z art. 124 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami „właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych  z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń (...). Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.”
4.    ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 10 maja 2013 r. znak: IS-KAT/118MM/2013 Pani Jolanta Potoczna, działająca w imieniu inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, powołując się na art. 113, art. 114, art. 124 i art. 124 a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zwróciła się do Starosty Oświęcimskiego o wyrażenie zgody na zaprojektowanie oraz budowę gazociągu DN150 CN2,5MPa na działkach
nr 64/3 o pow. 0,0653 ha i nr 64/4 o pow. 0,1726 ha położonych w obrębie 10 Łęki.
We wniosku pełnomocnik inwestora wyjaśniła, że przez działki nr 64/3 i nr 64/4 przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN150 relacji Oświęcim - Wadowice, a Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowego gazociągu wzdłuż istniejącego. Jednocześnie wskazała, że niniejsze przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia w obrębie istniejącego gazociągu.
Wnioskodawczyni wyjaśniła również, że długość przecięcia działki nr 64/3 gazociągiem wynosi 27,19 m (powierzchnia planowanej strefy kontrolowanej wyniesie 108,78 m2 - o szerokości 4 m – po 2 m od osi gazociągu; powierzchnia pasa montażowego na czas robót wyniesie 244,77 m2 - o szerokości 9 m), natomiast długość przecięcia działki nr 64/4 gazociągiem wynosi 4,34 m (powierzchnia planowanej strefy kontrolowanej wyniesie 17,38 m2 - o szerokości 4 m – po 2 m od osi gazociągu; powierzchnia pasa montażowego na czas robót wyniesie 39,09 m2 - o szerokości 9 m) – do wniosku dołączony został projekt zagospodarowania terenu z zaznaczonym istniejącym i projektowanym przebiegiem gazociągu oraz strefą kontrolowaną projektowanego gazociągu i przewidywanym pasem montażowym.
Zgodnie z księgą wieczystą nr KR2E/00011199/2 dla działki nr 64/2 (w wyniku podziału której powstały działki nr 64/3 i nr 64/4), prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach właścicielami przedmiotowej nieruchomości są Rudolf Żmuda w ½ cz. i Maria Żmuda w ½ cz.
 We wniosku pełnomocnik inwestora wyjaśniła, że Pani Maria Żmuda oraz Pan Rudolf Żmuda są osobami nieżyjącymi, a Sąd Rejonowy w Oświęcimiu poinformował, że do tej pory nie toczyło się postępowanie dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po Pani Marii Żmuda i po Panu Rudolfie Żmuda. Dla potwierdzenia niniejszych faktów do wniosku dołączona została kopia odpisu skróconego aktu zgonu Marii Żmudy
nr 70/2008 z dnia 17.01.2012 r. oraz kopia pisma Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału I Cywilnego Prez. I C.402-107/12 z dnia 05.07.2012 r. Do wniosku dołączone zostały także (poza dokumentami wskazanymi powyżej), fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z legendą, tekst uchwały
Nr XXX/243/2005 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty obejmującego miasto Kęty oraz sołectwa Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nową Wieś, Witkowice z wyłączeniem terenów objętych zmianami planu uchwalonymi po 01.01.1995 r., tekst uchwały nr XXXVII/339/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/243/2005 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2005 r., tekst uchwały nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty, projekt zagospodarowania terenu (sporządzony w skali 1:500 przez inż. Jolantę Potoczną), pismo Jolanty Potocznej IS-KAT BIURO PROJEKTOWE z dnia 12 marca 2012 r.
znak: IS-KAT/037JP/2012 do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, wypis z rejestru gruntów, fragment mapy ewidencyjnej, pełnomocnictwa, pełny odpis z krajowego rejestru sądowego nr 0000264771.
W ramach prowadzonego postępowania, do akt sprawy dołączona została kopia odpisu skróconego aktu zgonu Rudolfa Zmudy nr 184/1993 z dnia 02.10.2013 r. oraz kopia pisma Urzędu Gminy Kęty z dnia 02.10.2013 r. znak: USC.5362.1157.2013, w którym poinformowano, że w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Kęty zarówno akt urodzenia jak i akt zgonu został sporządzony na nazwisko Zmuda Rudolf, a nie Żmuda Rudolf.
Akta sprawy zostały ponadto uzupełnione o projekt podziału działki nr 64/2 położonej w Łękach na działki nr 64/3 i nr 64/4 - wykonany w dniu 01.12.1989 r. – dokument stanowiący podstawę do ujawnienia zmian oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej, wskazujący na fakt, iż działki nr 64/3 i nr 64/4 powstały
z podziału działki nr 64/2, jednoznacznie potwierdzający prawo własności Marii Żmudy i Rudolfa Żmudy do działki nr 64/2, Pismem z dnia 09.05.2014 r. znak: IS-KAT/498JP/2014 pełnomocnik Inwestora poinformowała, że średni czas zajęcia przedmiotowej nieruchomości oznaczonej jako działki nr 64/3 i nr 64/4 w pasie montażowym w celu wykonania prac ziemnych i montażowych związanych z budową gazociągu wynosi ok. 3 miesięcy. W dalszej części pisma pełnomocnik Inwestora zwróciła się z następującą prośbą: „Ponieważ precyzyjne określenie czasu niezbędnego na wykonanie robót budowlanych jest bardzo trudne, w związku z tym proszę o uwzględnienie w rozpatrywanej sprawie terminu zajęcia nieruchomości: 6m-cy od dnia zajęcia nieruchomości.” 
Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami „starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów  i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów  i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”. Natomiast w myśl art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest m.in. budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.
Planowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział  w Świerklanach zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 CN2,5MPa wzdłuż istniejącego, jest niewątpliwie realizacją celu publicznego (zgodnie z w/w definicją), i tym samym wnioskodawca był uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość  o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, natomiast art. 113 ust. 7 stanowi, że przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
Zgodnie ze wskazaną powyżej księgą wieczystą prowadzoną przez sąd Rejonowy w Oświęcimiu VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach, właścicielami działki nr 64/2, z której powstały przedmiotowe działki są Maria Żmuda i Rudolf Żmuda.
    Z przedłożonego wniosku, dołączonych do niego oraz zgromadzonych w trakcie niniejszego postępowania dokumentów (odpisy skrócone aktów zgonu, pisma Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału I Cywilnego) wynika, że Maria Żmuda oraz Rudolf Żmuda nie żyją oraz, że po zmarłych nie toczyło się i nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
Biorąc powyższe pod uwagę, działki położone w obrębie 10 Łęki oznaczone w ewidencji gruntów nr 64/3 i nr 64/4 stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak wynika z cytowanego powyżej art. 124 ust. 1, ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Z przedłożonego przez wnioskodawcę wyrysu (wraz z legendą) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty obejmującego miasto Kęty oraz sołectwa Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Nową Wieś, Witkowice z wyłączeniem terenów objętych zmianami planu uchwalonymi po 01.01.1995 r. zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/243/2005 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego  Nr 472, poz. 3508 z późn. zm) wynika, że działki nr 64/3 i nr 64/4 znajdują się w jednostce R – tereny rolnicze. Ponadto w planie tym na częściach tych działek ustanowiona została strefa techniczna „T” wokół sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – wzdłuż przebiegającego przez te nieruchomości gazociągu. W części tekstowej uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazano (§ 41 ust. 2 pkt 5): „jako generalne zasady obowiązujące w strefie ustala się – w zakresie systemu gazowniczego – m.in. utrzymany zostanie przebieg istniejących gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, (...) istnieje możliwość przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia kosztem i staraniem inwestora tak, aby spełniał warunki Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. Dz.U.2001.97.1055 i wówczas strefa kontrolowana dla gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 400 mm wyniesie 8m, Dn 150, 100, 80 i 50 mm wyniesie 4 m, przy czym linia środkowa strefy pokrywa się z osią gazociągu, (...).”
Zgodnie z zapisami uchwały jako użytkowanie dopuszczalne na terenach oznaczonych symbolem „R”, ustalono możliwość lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
Na podstawie przedłożonego wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i analizy zapisów uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organ I instancji stwierdził, że planowane przez wnioskodawcę niniejszego postępowania zamierzenie inwestycyjne na działkach nr 64/3 i nr 64/4 obręb 10 Łęki jest zgodne z planem miejscowym – projektowany gazociąg ma zostać zrealizowany wzdłuż istniejącego na omawianych działkach gazociągu i zawiera się w określonej w planie miejscowym strefie technicznej – granice strefy kontrolowanej projektowanego gazociągu, jak również granice pasa montażowego wyznaczone zostały w ramach zakreślonej przez plan miejscowy strefy technicznej gazociągu.
Art. 124 a ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że do postępowania  w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118 a ust. 2 i 3. Art. 114 ust. 3 stanowi, że „w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty   w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim”. Dopiero jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie wywłaszczeniowe (art. 114 ust. 4).
W myśl art. 114 ust. 3 ustawy ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania  z nieruchomości położonej w obrębie 10 Łęki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 64/3 o pow. 0,0653 ha i nr 64/4 o pow. 0,1726 ha, których stan prawny
jest nieuregulowany oraz o możliwości, zgłoszenia się – w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia – następców prawnych Pana Rudolfa Żmudy i Pani Marii Żmudy oraz osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, podano do publicznej wiadomości poprzez:
-    wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty od dnia 26.05.2014 r. do dnia 28.07.2014 r.,
-    wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu od dnia 23.05.2014 r. do dnia 24.07.2014 r.,
-    ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu od dnia 23.05.2014 r. do dnia 24.07.2014 r.,
-    ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim „Nasz Dziennik” w dniu 23.05.2014 r.
Informacja dotycząca ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości została przesłana również pełnomocnikowi inwestora. W okresie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia wskazanego zawiadomienia nikt nie zgłosił przysługujących mu praw rzeczowych do nieruchomości stanowiącej działki nr 64/3 i nr 64/4 obręb 10 Łęki. W związku z powyższym, ogłoszeniem z dnia 28 sierpnia 2014 r. Starosta Oświęcimski poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 10 Łęki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 64/3 o pow. 0,0653 ha i nr 64/4 o pow. 0,1726 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym – powstałe w wyniku podziału działki nr 64/2, będącej zgodnie z księgą wieczystą nr KR2E/00011199/2 własnością Pana Rudolfa Żmudy i Pani Marii Żmudy (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska), przy czym długość przecięcia działki nr 64/3 gazociągiem wynosi 27/19 m (powierzchnia planowanej strefy kontrolowanej wyniesie 108/78 m2; powierzchnia pasa montażowego na czas robót wyniesie 244,77 m2), natomiast długość przecięcia działki nr 64/4 gazociągiem wynosi 4,34 m (powierzchnia planowanej strefy kontrolowanej wyniesie 17,38 m2; powierzchnia pasa montażowego na czas robót wyniesie 39,09 m2), poprzez udzielenie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach zezwolenia na budowę odcinka gazociągu DN150 CN2,5Mpa, realizowaną w ramach zadania Budowa gazociągu DN150 CN2,5MPa w miejscowościach Bielany, Nowa Wieś i Kęty (gmina Kęty, powiat Oświęcim) dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Remont gazociągu Oświęcim-Wadowice – wykonanie dokumentacji projektowej”, W ogłoszeniu niniejszym zamieszczono także informację, że w przedmiotowej sprawie został zgromadzony komplet dokumentów, zatem w terminie do dnia 15 września 2014 r. strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt przedmiotowej sprawy oraz wypowiedzieć się co do nich w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. Ogłoszenie powyższe wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Oświęcimiu w dniach od 01.09.2014 r. do 15.09.2014 r. Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego organ I instancji stwierdził, że będąca przedmiotem wniosku nieruchomość stanowiąca działki nr 64/3 o pow. 0,0653 ha i nr 64/4 o pow. 0,1726 ha, położone w obrębie 10 Łęki, ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, a planowana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach inwestycja polegająca na budowie nowego gazociągu wzdłuż istniejącego jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym spełnione zostały przesłanki wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o których mowa  w art. 124 ust. 1 w zw. z art. 124 a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie ze stanowiskiem doktryny prawniczej decyzja wydana w oparciu o art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna wskazywać termin na wykonanie prac budowlanych lub montażowych. „Pozwoli to na zdyscyplinowanie inwestora i uniknięcie utrzymywania stanu permanentnej budowy na nieruchomości obciążanej. Jest to istotne zwłaszcza z punktu widzenia art. 124 ust. 4” (S. Kalus – red., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2012, st. 723). Pismem z dnia 12.02.2014 r. pełnomocnik inwestora zwróciła się z prośbą o uwzględnienie w rozpatrywanej sprawie terminu zajęcia nieruchomości w pasie montażowym na okres 6 miesięcy od dnia zajęcia nieruchomości. W tej sytuacji, czas zajęcia nieruchomości w pasie montażowym określono zgodnie z w/w wnioskiem.
Art. 124 ust. 4 nakłada na osobę lub jednostkę organizacyjną występującą  o zezwolenie obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń. Brak możliwości przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego rodził będzie obowiązek ustalenia odszkodowania, które w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy  o gospodarce nieruchomościami. Kwestie dotyczące ewentualnego odszkodowania przyznanego na podstawie art. 124 ust. 4 w zw. z art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wymagać będą wydania odrębnej decyzji administracyjnej.  Art. 124 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że „właściciel
lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów  i urządzeń (...). Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.” W świetle przedstawionych okoliczności faktycznych oraz obowiązujących unormowań prawnych orzeczono jak w sentencji. Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy wnieść do Wojewody Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego.
   

Otrzymują:
1.    Jolanta Potoczna IS-KAT Biuro Projektowe, ul. 1 Maja 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój
– pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziału
w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany,
2.    Urząd Gminy Kęty – tablica ogłoszeń, Rynek 7, 32-650 Kęty
3.    Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – tablica ogłoszeń, ul. Wyspiańskiego 10,
32-600 Oświęcim,
4.    strona internetowa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,
5.    Sąd Rejonowy w Oświęcimiu VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach,
Rynek 20, 32-650 Kęty (decyzja ostateczna),
6.    a/a.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe