Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w/s ograniczenia sposobu korzystania

Beata Wziątek 2014-11-28 drukuj

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Starosta Oświęcimski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w gminie Kęty obręb 12 Nowa Wieś oznaczonej jako działka nr 195 o pow. 0,6900 ha poprzez udzielenie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach zezwolenia na zaprojektowanie oraz budowę gazociągu DN150 CN2,5MPa dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Remont gazociągu Oświęcim – Wadowice – wykonanie dokumentacji projektowej”.
Zgodnie z wnioskiem długość przecięcia działki nr 195 gazociągiem wynosi 69,40 m (powierzchnia planowanej strefy kontrolowanej wyniesie 277,60 m2; powierzchnia pasa montażowego na czas robót wyniesie 624,60 m2). Zgodnie z księgą wieczystą nr KR2E/00010233/6 dla działki nr 195 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach właścicielem ww. nieruchomości jest Henryk Tomala w całości.Z posiadanej dokumentacji wynika, że Henryk Tomala nie żyje oraz, że po zmarłym nie toczyło się postępowanie spadkowe.
Biorąc powyższe pod uwagę, działka położona w obrębie 12 Nowa Wieś oznaczona w ewidencji gruntów nr 195 stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
W związku z powyższym, wzywa się następców prawnych Pana Henryka Tomali oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,
ul. Wyspiańskiego 10, pokój 21. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust. 1 w związku z art. 124 a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe