Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Rajsku

Beata Wziątek 2014-11-03 drukuj

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM
PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA od dnia 23.09.2014r.r. do dnia 23.10.2014r

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Rajsku na działce nr 1557/1.

Przedmiot przetargu:

Działka nr 1557/1 o powierzchni 0,7130 ha położone w Rajsku w pobliżu ulicy Pszczyńskiej, objęta księgą wieczystą nr KR1E/00037905/6, stanowiąca własność Powiatu Oświęcimskiego. Jest to teren płaski, nieogrodzony o kształcie nieregularnym. Na przedmiotowej działce znajdują się ruiny po niewielkim budynku gospodarczym oraz dodatkowo zlokalizowany jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek gospodarczo – inwentarsko – magazynowy o powierzchni użytkowej 313,5 m2, który był wykorzystywany do hodowli bydła. Fragment terenu przed budynkiem jest utwardzony o nawierzchni asfaltowej. Budynek ten jest od wielu lat nieużytkowany. W związku z tym, w skutek braku bieżącej konserwacji oraz należytego zabezpieczenia jest zdewastowany. Poszczególne elementy konstrukcji i wykończenia budynku wykazują ślady postępującej destrukcji. Według opinii biegłego z daty 31.08.2011r. biorąc pod uwagę degradację techniczną oraz społeczną obiektu uznano, że kwalifikuje się on do wyburzenia. Dodatkowo na  nieruchomości znajdują się w gruncie fundamenty po szklarniach. Brak dojazdu do przedmiotowej działki.  Teren z dostępem do niezbędnych mediów.

Dla przedmiotowego terenu brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z  uchwałą  NR XLVI/356/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 czerwca 2010r. w  sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim uwarunkowania planistyczne dla przedmiotowej działki są następujące:
- LD-obszar lasów i zadrzewień, OK-obszary objęte bądź proponowane do ochrony konserwatorskiej.

Powiat posiada decyzję o warunkach zabudowy z daty 29.10.2010r. znak: UG-7331/R/11/2007 zmienioną decyzją z dnia 8.05.2014r. na budowę 18-tu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z przyłączami wody, energii elektrycznej, gazu, budowę 18-tu osadników ścieków dla obsługi w/w budynków, budowę dróg wewnętrznych oraz budowę zjazdu z ul. Pszczyńskiej, obejmującą również teren działki nr 1557/1.

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Cena wywoławcza –  195 000,00 zł
Wadium – 19 500,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych  - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Sprzedaż będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. 

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – telefon 33 844 97 48.

Obciążenia:  brak.

Zobowiązania: brak

Czas, miejsce i warunki przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2014r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – pokój nr 23.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 27.10.2014r., tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium w pieniądzu przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 4,
nr rachunku: 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037.

Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego  przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 23 najpóźniej do dnia  27.10.2014r. do godziny 15:00.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

O terminie zawarcia umowy uczestnik, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu. Informacja o powyższym zostanie wywieszona w siedzibie Sprzedającego, a także zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Sprzedającego.

Wszelkich informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr 33 844 97 48.


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe