Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Grojcu

Beata Wziątek 2014-11-28 drukuj

UWAGA! Poniżej ogłoszenia informacja o wprowadzeniu zmiany do ogłoszenia!!!

 

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
 
TERMIN WYWIESZENIA od dnia 06.09.2014r.r. do dnia 06.11.2014r

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabytkowej zabudowanej nieruchomości położonej w Grojcu na działce nr 2394/4.


Przedmiot przetargu:

Działka nr 2394/4 o powierzchni 3,6185 ha położona w Grojcu gmina Oświęcim, objęta księgą wieczystą nr KR1E/00029144/4, stanowiąca własność Powiatu Oświęcimskiego w użytkowaniu Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grojcu.
Nieruchomość stanowi teren o kształcie nieregularnym zabudowany budynkiem pałacu oraz budynkiem gospodarczym. Wokół znajduje się park krajobrazowy. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Powiatowy Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. W skład nieruchomości wchodzi staw – dawny staw pałacowy.
Nieruchomość podłączona jest do sieci wodociągowej, kanalizacji lokalnej do oczyszczalni ścieków będącej własnością Powiatu Oświęcimskiego w użytkowaniu PZOL Grojec, sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej. W Pałacu znajduje się własne centralne ogrzewanie.
Nieruchomość przylega do drogi powiatowej nr 1864K – ul. Głównej w Grojcu. Istnieje możliwość połączenia nieruchomości z drogą powiatową pod warunkiem uzgodnienia warunków technicznych przebudowy zjazdu w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
Nieruchomość jest w użytkowaniu Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grojcu. W momencie podpisywania umowy notarialnej prawo to zostanie wygaszone.
Cała nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków. Decyzją z dnia 10.02.1994r. L.dz.PSOZ-BB-5340/14/91 wpisano do rejestru zabytków pod numerem A-673/91 pałac znajdujący się na dawnej parceli budowlanej 79. Jako uzupełnienie tej decyzji Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie decyzją z dnia 11.01.2008r. L.dz.OZKr-DW/4141-A/156/07 wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego pod nr A-128/M założenie pałacowo – parkowe w Grojcu, gm. Oświęcim znajdujące się na parcelach, które odpowiadają m.in. aktualnej działce nr 2394/4.
Sprzedaż nieruchomości będzie następowała z równoczesnym ustanowieniem służebności przejazdu i przechodu po działce 2394/4 na rzecz każdoczesnego właściciela oczyszczalni ścieków znajdującej się na działkach nr 315/3, 186/11 i 2023/13 (obręb Grojec gmina Oświęcim) istniejącym utwardzonym szlakiem w pobliżu budynku gospodarczego począwszy od bramy wjazdowej pasem szerokości 3,70m poprzez pas o szerokości 5,0m do pasa o szerokości 6,0m wzdłuż działki nr 186/11. Przebieg służebności został naniesiony na mapie służebności stanowiącej załącznik literkami: f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n o powierzchni 464 m2.
Pałac: neogotycki pałac murowany, piętrowy, zadaszony dachem mansardowym, powstały w I połowie XIX w., po gruntownej przebudowie barokowego dworu z XVII w rozbudowany i nadbudowany z adaptacją poddasza. Powierzchnia użytkowa 1 727,92 m2, powierzchnia całkowita 2 332,82 m2, powierzchnia zabudowy 648,03 m2, kubatura 9 274,30 m3.  Jest to budynek w stylu neogotyckim, murowany o czterech kondygnacjach użytkowych: przyziemie, parter, piętro oraz uzyskane w wyniku zmiany układu konstrukcyjnego dachu – poddasze. Pałac składa się z budynku głównego oraz prostopadle do niego ustawionego skrzydła bocznego. Ściany wszystkich kondygnacji murowane z cegieł z ewentualnymi fragmentami kamiennymi murów w części piwnicznej. Budynek posadowiony jest na ceglanych lub ceglano – kamiennych ścianach fundamentowych – grubość około 90 – 100 cm, nad piwnicami posiada stare murowane sklepienia kolebkowe i żaglaste. Pod koniec lat 90 wykonano drenaż opaskowy wokół budynku, który zabezpiecza ściany przyziemia przed naporem wód opadowych. Stropy wyższych kondygnacji wykonane w znacznej części w trakcie modernizacji w latach 80 i 90. W latach 1988 – 2000 wykonano remont obiektu obejmujący m.in. wzmocnienie konstrukcji stropów. Wprowadzono dodatkową konstrukcję stalową do przeniesienia obciążeń użytkowych kondygnacji piętra i poddasza, a także obciążeń konstrukcji dachu. Ściany działowe dolnych kondygnacji murowane z cegieł, natomiast na poddaszu – wykonane są w postaci lekkich ścianek gipsowo – kartonowych. Przebudowa układu ścian została ograniczona do minimum.  Dach obu skrzydeł typu mansardowego, wykonany od nowa w czasie ostatniej modernizacji, pokryty malowaną blachą stalową na deskowaniu.  Stara klatka schodowa w budynku głównym ma kształt łukowy ze stopniami opartymi na ścianach. Nowe klatki schodowe są dwubiegowe, posiadają konstrukcję żelbetową z biegami płytowymi opartymi na belkach spocznikowych. Wysokość pomieszczeń: parter 3,80m, piętro: 4,45 m w budynku głównym, 3 m w skrzydle bocznym.
Ściany i posadzki w stanie dobrym. Strop nad hallem głównym wymaga remontu. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie o średnim stopniu skorodowania. Elewacja zewnętrzna bez większych ubytków. Tynki wewnętrzne w większości pomieszczeń wyremontowane. Stolarka okienna oraz skrzydła drzwiowe w większości po renowacji.  Drzwi zewnętrzne wymagają wymiany.
Budynek gospodarczy: powierzchnia zabudowy 370 m2 (wymiary: 28m x 13,2 m). Budynek przeznaczony na oborę i pomieszczenia dla świń. Budynek murowany z poddaszem  przeznaczony na składanie słomy lub zapasu paszy (spichlerz zbożowy). Fundamenty betonowe wylewane. Ściany murowane z cegły – otynkowane z siatką. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, wentylowany, pokryty elementami falistymi azbestowo – cementowymi, w części blachą falistą. Podłogi i posadzki betonowe. W południowej części budynku – kanały gnojowcowi otwarte z ciągiem żłobów z betonowymi ciągami transportowymi. W części północnej – pomieszczenia gospodarcze. Budynek posiada instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną. Od strony zachodniej i południowej zabudowane bramy garażowe. Wewnątrz budynku – żeliwne kolumny i wzmocnienia z kapitelami kolumn. Stan ścian fundamentowych zewnętrznych – zły. Cegła mocno spękana. Konieczny remont wnętrza budynku. Posadzka betonowa wymaga naprawy na większości powierzchni. Całkowitej wymiany wymaga pokrycie dachu. Konstrukcja drewniana wydaje się być w wystarczająco dobrym stanie. W niektórych miejscach zawilgocenie ścian w dolnej ich części. Stolarka okienna do wymiany. Bramy garażowe wymagają renowacji lub wymiany.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oświęcim uchwalonym  uchwałą  Rady Gminy w Oświęcimiu Nr XXVI/191/00 z dnia 18.10.2000r zmienionym uchwałą Nr XXI/166/04 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 6.10.2004r. i uchwałą Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 16 czerwca 2010r.:
Działka 2394/4 znajduje się w rejonie polityki przestrzennej (granice rejonów wyznaczone orientacyjnie) oznaczone symbolem B1 – rejony rolniczo osadnicze, północno – zachodnie w następującej jednostce strukturalnej studium o symbolu: 09:18 2014-09-0409:19 2014-09-04OK – obszary objęte bądź proponowane do objęcia ochroną wartości kulturowych

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Cena wywoławcza –  5 000 000,00 zł

Od ceny ustalonej w drodze przetargu (wylicytowanej) zostanie udzielona bonifikata w wysokości 50% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.)

Wadium – 500 000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych  - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Sprzedaż będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia 50% ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. 

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – telefon 33 844 97 48.

Obciążenia:  Nieruchomość ta znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grojcu. Prawo to zostanie wygaszone po rozstrzygnięciu przetargu.

Zobowiązania: brak

Czas, miejsce i warunki przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.11.2014r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – pokój nr 23.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 7.11.2014r., tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium w pieniądzu przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 4,
nr rachunku: 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037.

Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego  przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 23 najpóźniej do dnia  7.11.2014r. do godziny 13:30.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

O terminie zawarcia umowy uczestnik, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu. Informacja o powyższym zostanie wywieszona w siedzibie Sprzedającego, a także zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Sprzedającego.

Wszelkich informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr 33 844 97 48.

Informacja dotycząca wprowadzenia zmian do ogłoszenia o  I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabytkowej zabudowanej nieruchomości położonej w Grojcu na działce nr 2394/4.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w uzupełnieniu do ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabytkowej zabudowanej nieruchomości położonej w Grojcu, oznaczonej jako działka nr 2394/4 wprowadza się poniższe informacje:

•    zgodnie z zaleceniami Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków określonymi w piśmie znak: OZKr.021.139.2014.DW na nabywcę, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w umowie kupna zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia remontu konserwatorskiego budynku pałacu w terminie trzech lat od daty podpisania umowy kupna. 
•    Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w piśmie wyżej wymienionym poinformował, że dopuszcza się częściowe przekształcenie dyspozycji wnętrz oraz wyklucza się przekształcenie elewacji i bryły zabytkowego budynku.

Pozostała treść ogłoszenia nie ulega zmianie.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe